Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar

Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar

Korkulu rüyalardan kurtulmak ve huzurlu bir uyku için okunacak duaların etkisi hakkında bilgi veren makale. Kötü rüyaların önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması için duaların yanı sıra uyku düzeni ve zihni rahatlama yöntemleri de ele alınıyor.

Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar Sayfa 1
Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar Sayfa 1
Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar Sayfa 2
Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar Sayfa 2
Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar Sayfa 3
Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak Dualar Sayfa 3

 

Duanın Okunuşu

1- Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min ğadabihî ve iqâbihî ve şerri ibâdih. Ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.

Duanın Okunuşu

2- Allâhümme innî eûzü bike min amelişşeytân. ve seyyiâtil ahlâm.

Duanın Okunuşu

3- Eûzü bimâ âzet bihî melâiketullâhi ve rasûluhû min şerri mâ raeytü fî menâmî en yusîbenî minhu şey un ekrahuhû fiddünyâ vel âhirah. Yâ Rahmân.

Duanın Okunuşu

4- Eûzü birabbi mûsâ ve îsâ ve ibrâhîmellezî veffâ ve Muhammedinil mustafâ sallallâhu aleyhi ve selleme min şerri mâ raeytü fî ru’yâye en tedurranî fî dînî ve dünyâye azze cârullâhi ve celle senâullâhi ve teqaddeset esmâullâh.
Bilgi İçeriği

Kötü Rüyâ Görenlerin Okuyacağı Duâlar1) Kötü rüya gördükten sonra neler okunacağını zikretmeden evvel kötü rüya görmemek için ne okunacağını nakletmek daha uygun olacaktır. Bu hususta Abdullâh ibni'l-Amr (Radıyallahu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:"Sizin biriniz uykuda âniden korkup uyanırsa: 'Allâh-u Teâlâ'nın gazabından, azâbından, kullarının şerrinden, şeytanların (ve cinlerin) vesveselerinden ve benim yanımda bulunmalarından, Allâh-u Te'âlâ'nın o tastamam olan (kendisinde hiçbir noksan ve kusur bulunmayan, faydalı, şifalı, fazîletli, bereketli ve hiçbir şey tarafından engellenemeyecek derecede tesiri sürekli olan kelâmlarına ve) kelimelerine sığınırım.' desin.Şüphesiz ki onlar (kendisini korkutan cinler bu duâyı okuduğu zaman) ona asla zarar veremezler." buyurmuştur. Abdullâh ibni Amr (Radıyallahu Anhümâ) çocuklarından bu duâyı ezberleyebilenlere öğretirdi. Öğrenemeyecek kadar küçük olanlara ise bir kâğıda yazıp üzerine (muska olarak) asardı. (et-Tirmizî, es-Sünen, rakam:3528, 5/541; Ebû Dâvûd, es-Sünen, et-Tib: 19, rakam:3895, 4/18; et-Tirmizî, es-Sünen, ed-De 'avât:94, rakam:3528, 5/541; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, 2/181; en-Nevevî, el-Ezkâr, bab:64, sh:88; Parantez içi mânâlar için bakınız: en-Nevevî, el-Minhâc Şerhu Müslim, rakam:2709, 17/31; İbnü'l-Cevzî, Keşfü'l-müşkil, 2/414; İbnü Hacer, Fethu 'l-Bârî, 6/410)İşte sahâbe-i kirâm içindeki Abâdile-i erba'a (fıkıhçı dört Abdullâh)dan biri olan Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh)in bu duâyı yazıp muska olarak çocuklarına takması âyet ve hadîslerden alınan duâların muska şeklinde insan üzerine asılmasının câiz olduğu hususunda delil teşkil etmektedir.İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullah) in beyâni vechile; bu kelimelerin havâssı (taşıdığı özel faydaları)ndan bir kısmı uyuyamamayı önlemesi, evhâmı kesmesi ve korkunç rüyâları engellemesidir. (Muhammed ibni Ali Hirid et-Terîmî, el-Vesâilü'ş-şâfi'a, sh:139)Duânın Okunuşu:[ARAPÇA]أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَأَنْ يَحْضُرُونِ[/ARAPÇA][myalert1]Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min ğadabihî ve iqâbihî ve şerri ibâdih. Ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.[/myalert1]2) Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:"Sizden biriniz sevmediği bir rüya gördüğü zaman üç defâ (ıslak olmayan hafif bir üfürmekle) soluna tükürsün. Sonra da: 'Ey Allâh! Şeytanın amelinden ve kötü rüyâlardan Sana sığınıyorum.' desin. Şüphesiz ki onlar (gördüğü kötü rüyâlar kendisi hakkında zarar verici) bir şey olmazlar." (İbnü's-Sünnî, 'Amelü'l-yevmi ve'l-leyle, rakam:768, 3/467; en-Nevevî, el-Ezkâr, bab:65, sh:89)[ARAPÇA]اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ[/ARAPÇA][myalert1]Allâhümme innî eûzü bike min amelişşeytân. ve seyyiâtil ahlâm.[/myalert1]3) Tâbi înden İbrâhîm Neha'î (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:"Onlardan (sahâbe ve tâbi înden) biri istemediği bir rüyâ gördüğü zaman: 'Ey Rahmân! Rüyamda gördüğüm şeyin şerrinden; ondan dolayı dünyâda ve âhirette bana istemediğim bir şey isâbet etmesinden, Allâh'ın meleklerinin ve Rasûlü'nün kendisine sığındıklarına sığınırım.' derdi." (İbnü Ebî Şeybe, el-Musannef, rakam:31168, 11/83; Abdürrezzâk, el-Musannef, rakam:20366, 11/216; el-Beyhakî, Şu 'abu'l-iman, rakam:24070, 4/421)[ARAPÇA]أَعُوذُ بمَا عَاذَتْ بهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ شَيْءٌ أَكْرَهُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا رَحْمَانُ[/ARAPÇA][myalert1]Eûzü bimâ âzet bihî melâiketullâhi ve rasûluhû min şerri mâ raeytü fî menâmî en yusîbenî minhu şey un ekrahuhû fiddünyâ vel âhirah. Yâ Rahmân.[/myalert1]Büyük hadîs hâfizi Razîn (Rahimehullâh)in zikrettiği sığınma sîğası ise şöyledir:[ARAPÇA]أَعُوذُ بِرَبِّ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ في رُؤْيَايَ أَنْ تَضُرَّنِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ عَزَّ جَارُ اللهِ وَجَلَّ ثَنَاءُ اللَّهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُ اللَّهِ[/ARAPÇA][myalert1]Eûzü birabbi mûsâ ve îsâ ve ibrâhîmellezî veffâ ve Muhammedinil mustafâ sallallâhu aleyhi ve selleme min şerri mâ raeytü fî ru'yâye en tedurranî fî dînî ve dünyâye azze cârullâhi ve celle senâullâhi ve teqaddeset esmâullâh.[/myalert1]"Rüyamda gördüğüm şeyin şerrinden, onun bana dînim ve dünyam hususunda zarar vermesinden, Mûsâ'nın, Îsâ'nın, o vefâkâr İbrâhîm'in ve Muhammed Mustafâ (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in Rabbi'ne sığınırım. Allâh'ın koruması azîzdir (çok güçlüdür), Allâh'ın övgüsü celîl (pek yüce)dir ve Allâh'ın isimleri çok mukaddestir (kutsaldır)." (Razîn, Tecrîdü's-sıhâh; Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fi fazli's-sa 'yi ve 'l-harake, sh:577)[myalert3]Cübbeli Ahmet Hoca - Kırk Hadisi Şerif Kitabı[/myalert3][SHORT]Korkulu Rüyalardan Kurtulmak ve Huzurlu Bir Uyku İçin Okunacak DualarKötü rüyalar, uyku esnasında kişinin korku, endişe ve rahatsızlık duygularıyla uyanmasına sebep olabilir. Kötü rüyalardan korunmak ve huzurlu bir uyku deneyimi yaşamak isteyenler için bazı dualar tavsiye edilmektedir. İslam geleneğinde, Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) söylediği bazı dualar, bu amaçla kullanılabilir ve rahatlama sağlayabilir.1) Kötü rüyaları engellemek için kullanılan bir dua, Hz. Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tavsiyesi üzerine Abdullah ibni'l-Amr (Radıyallahu Anhümâ) tarafından aktarılan bir hadis-i şerifte geçmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz uykuda aniden korkup uyanırsa, 'Allah-u Teâlâ'nın gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve benim yanımda bulunmalarından, Allah-u Te'âlâ'nın kelimelerine sığınırım.' desin. Şüphesiz ki, onlar kendisine asla zarar veremezler." Bu duanın okunması, kötü rüyaların etkilerini hafifletebilir ve kişiyi rahatlatabilir.2) Kötü rüya gördükten sonra okunacak bir dua da bulunmaktadır. Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Sevmediği bir rüya gördüğünde üç defa hafifçe soluna tükürsün ve 'Ey Allah! Şeytanın amelinden ve kötü rüyaların şerrinden Sana sığınıyorum.' desin. Gördüğü kötü rüyalar kendisine zarar veremez." Bu dua, kötü rüyaların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.3) İbrâhim Neha'î'nin aktardığı bir rivayete göre, istenmeyen bir rüya görüldüğünde "Ey Rahmân! Rüyamda gördüğüm şeyin şerrinden; ondan dolayı dünyada ve ahirette bana istemediğim bir şey isabet etmesinden, Allah'ın meleklerinin ve Rasûlü'nün kendisine sığındıklarına sığınırım." denilmesi önerilmiştir. Bu dua, kişinin kötü rüyaların olumsuz etkilerinden korunmasına yardımcı olabilir.Kötü rüyalardan korunma amacıyla söylenen duaların etkili olabilmesi için samimiyetle ve içtenlikle okunması önemlidir. Duaların gücüne inanmak ve Allah'a olan güveni pekiştirmek de önemli unsurlardır.Rüya gören kişi, kötü rüya gördüğünde Allah'a sığınma ve korunma taleplerini dile getirmelidir. Bu duaların etkisi, kişinin ruhsal huzurunu artırarak daha rahat bir uyku deneyimi yaşamasına yardımcı olabilir.Duaların yanı sıra, genel olarak iyi bir uyku düzenine sahip olmak da önemlidir. Stresli durumlardan uzak durmak, rahat bir uyku ortamı oluşturmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak gibi faktörler de huzurlu bir uyku için önemlidir.Kötü rüyaların tamamen ortadan kaldırılması her zaman mümkün olmayabilir, ancak dualar ve uyku düzenine dikkat etmek kişinin rüya deneyimini olumlu yönde etkileyebilir. Unutulmamalıdır ki, her şeyin kontrolü Allah'ın elindedir ve O'na sığınmak en güvenli yoldur.Sonuç olarak, kötü rüyalardan kurtulmak ve huzurlu bir uyku için okunacak dualar önemli bir rol oynayabilir. Samimiyetle ve içtenlikle okunan dualar, Allah'ın yardımını talep etmek ve kötü etkilerden korunmak için önemli bir araçtır. Bununla birlikte, düzenli uyku alışkanlıkları, sağlıklı yaşam tarzı ve Allah'a olan güven de rüya deneyimini olumlu yönde etkileyebilir.Kötü rüyalardan korunma ve huzurlu bir uyku için duaların yanı sıra bazı adımlar da atılabilir. Öncelikle, uyumadan önce zihni rahatlatıcı aktiviteler yapmak faydalı olabilir. Bunlar arasında meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, dua etmek veya rahatlama teknikleri uygulamak yer alabilir. Ayrıca, uyku ortamının sakin, karanlık ve sessiz olmasına dikkat etmek de önemlidir.Rüya gören kişi, negatif düşüncelerden uzak durmalı ve pozitif düşüncelere odaklanmalıdır. Örneğin, uyumadan önce olumlu düşüncelerin yer aldığı bir günlük tutmak veya güzel anıları hatırlamak rüya deneyimini olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, dinlendirici bir uyku için düzenli bir uyku rutini oluşturmak da önemlidir. Her gece aynı saatte uyumak, vücudun biyolojik saatini düzenler ve daha iyi bir uyku kalitesi sağlar.Bununla birlikte, kötü rüyalar bazen daha derin sorunların veya zihinsel stresin bir yansıması olabilir. Eğer kötü rüyalar sık sık tekrarlanıyorsa veya kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa, bir uzmana danışmak faydalı olabilir. Bir uzman, rüyaların altında yatan sebepleri anlamak ve uygun bir tedavi planı oluşturmak konusunda yardımcı olabilir.Sonuç olarak, kötü rüyalardan korunmak ve huzurlu bir uyku için dualar önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, uyku düzenine dikkat etmek, rahatlama tekniklerini kullanmak ve pozitif düşüncelerle uyumak da önemlidir. Rüyaların bazen derin psikolojik sorunların yansıması olabileceği unutulmamalı ve gerekirse bir uzmana başvurulmalıdır.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl