Yatarken: 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti

Yatarken: 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti

Yatarken: 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti” ibadetinin büyük önemini ve faydalarını açıklayan bir makaledir. Bu bilgiler, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kitabından alıntılanmıştır. Yatarken yapılan bu basit ama etkili ibadetle, Allah’ı tesbih etmek, O’na hamd etmek ve O’nun büyüklüğünü ifade etmek mümkündür. Bu ibadetin sevapları ve kişinin manevi huzuruna katkıları vurgulanmaktadır.

Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 1
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 1
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 2
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 2
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 3
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 3
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 4
Yatarken 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Fazileti Sayfa 4

 

Bilgi İçeriği

Ali (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: Bir kere Fâtıma (Radıyallahu Anha) un öğütürken el değirmeninin eline yaptığı etkiden dolayı çektiği sıkıntıyı Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e şikâyet etti.(Ayrıca kırba ile su taşımış o da boynuna iz yapmıştı, evi süpürmüş, elbisesi toz olmuştu. Tencere kaynatmış o da elbisesini paslandırmıştı; bu yüzden çok sıkılmıştı.) Sonra, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e bir takım esirler getirildiği haberi kendisine ulaşınca, bir hizmetçi istemek için Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in yanına geldi. Fakat Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e rastlayamadı ve bu isteğini Âişe (Radıyallahu Anhâ)ya anlattı.Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) (eve) gelince, Âişe (Radıyallahu Anha) onun bu isteğini kendisine anlattı. Bunun üzerine Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize geldi, o sırada biz yatma vaziyeti almıştık. Biz hemen kalkmaya davrandık, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem): "Yerinizde durun" dedi ve geldi aramıza oturdu. Hattâ ben onun ayaklarının soğukluğunu göğsümde buldum. (Fâtıma (Radıyallahu Anha) utandığı için başını yorgana soktu.) Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem):"Sizi, istediğiniz şeyden daha hayırlısına delâlet edeyim mi? Yatma vaziyeti aldığınızda otuzüç defa "Sübhânellâh", otuzüç defa "el-Hamdülillâh", otuzdört defa da "Allâhü ekber" deyin. Bu(nu demek) sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır." buyurdu.(Buhâri, Nefakât: no:2945, 5046; Müslim, Zikir:19, no:80, 4/2091; Ebû Dâvûd, Edeb:109, no:5062, 2/735;; Tirmizi, De 'avât:24, no: 3408, 5/477; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:996, 2/288)Ali (Radiyallahu Anh): "Ben bunları Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)den duyduktan sonra hiç bırakmadım" dedi. O zaman kendisine: "(Mu'âviye (Radıyallahu Anh) ile aralarında çıkan) Siffin (harbi) gecesi de mi?" diye sorulduğunda, Ali (Radiyallahu Anh): "Sadece Siffin (vakası) gecesi unuttum, sonra gecenin sonunda hatırladım ve söyledim" dedi.***Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anhuma)dan rivâyete göre, Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:"İki haslet vardır ki, bir Müslüman kul bunlara devam ederse mutlaka cennete girer. Bu iki haslet çok kolaydır, fakat bunlarla amel edenler çok azdır. Her namazın sonunda on kere tesbih eder, on kere hamdeder, on kere de tekbir eder. İşte bu(nu günde beş kere söyleyeceğinden) dille yüz elli (kere söylenmiş), Mîzân'da ise (bire on verileceğinden) bin beş yüz olur.(Müslüman bir kul) yatağına geldiği vakit, otuzdört kere tekbir eder, otuzüç kere hamdeder, otuzüç kere de tesbih eder. İşte bu, dille yüz, Mîzân'da ise (bire on hesabıyla katlanacağından) bin olur."(Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anhuma) şöyle demiştir: "Yemîn olsun ki, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)i gördüm eliyle düğüm yaparak onları sayıyordu."Ashâb-ı Kiram "Ey Allâh'ın Rasûlü! Bunlar bu kadar kolay olduğu halde, niçin bunlarla amel eden azdır?" dediklerinde Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:"Şeytan, sizden birinize uyku(ya yatacağın)da gelir. O bunları söyleyemeden onu uyutur. Yine böylece namaz(in sonun)da da gelir; kişi bunları söylemeden önce ona başka bir iş hatırlatır (ve bunları söylemeyi unutturur)."(Ebû Dâvûd: 5065, 2/736; Tirmizî, 3471; Nesâî, el-Müctebâ: 3/74)[ARAPÇA]اللَّهُ أَكْبَرُ[/ARAPÇA]-[ARAPÇA]الْحَمْدُ لِلَّهِ[/ARAPÇA]-[ARAPÇA]سُبْحَانَ اللهِ[/ARAPÇA][UYARI]İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât 1. Cild 309. MektupAllahü teâlâya hamd olsun! Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! Din ve dünyâ se’âdetinize düâ ederim. Meşâyıh-ı kirâmdan birçoğu “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, muhâsebe yolunu seçmişlerdir. Her gece, yatacağı zemân, o gün yapmış olduğu işlerini, sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düşüncelerini, herbirinin niçin olduğunu anlarlar. Kusûrlarını ve günâhlarını temizlemek için, tevbe ve istigfâr ederler. Allahü teâlâya boyun bükerler, yalvarırlar. İbâdetlerini ve iyiliklerini de, Allahü teâlânın hâtırlatması ile ve kuvvet vermesi ile olduğunu bilirler. Bunun için, Hak teâlâya hamd ve şükr ederler. (Fütûhât-i Mekkiyye) kitâbının sâhibi, [ya’nî Muhyiddîn-i Arabî] “kuddise sirruh”, bu muhâsebecilerden biri idi. Buyuruyor ki, (Ben kendimi hesâba çekmekde, Meşâyıh-ı kirâmın hepsinden ileri gitdim. Niyyetlerimi, düşüncelerimi de hesâba katdım). Bu fakîre göre “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, Muhbir-i sâdıkdan gelen haberlere uygun olarak “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” her gece yatarken, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber) yüz def’a okursa, tesbîh ve tahmîd ve tekbîr eylemiş olur. Böylece, muhâsebe yapmış olur. Kendini hesâba çekmiş sayılır. Tesbîh söylemek, tevbenin anahtarıdır. Bunu çok okumakla, kusûrlarının, günâhlarının afv edilmesini istemiş olur. Bu günâhlardan dolayı, Hak teâlâya bulaşdırılmış olan lekeleri tenzîh ve takdîs etmiş olur. Günâh işleyen bir kimse, bu emrlerin ve yasakların sâhibinin azametini ve kibriyâsını düşünmüş olsaydı Onun emrlerine karşı gelemezdi. Günâhları yapması, Onun emrlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermekdedir. Böyle şeyden, Allahü teâlâya sığınırız. (Tenzîh) kelimesini, [ya’nî yukarıda yazılı olan tesbîhi] çok okumakla, bu kusûr afv olunur.[/UYARI][SHORT]Yatarken: 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber Demenin Faziletiİslam dininde dua etmek, Allah'a hamd etmek ve O'nu tesbih etmek büyük önem taşır. Bu bağlamda, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Müslümanlara yatarken yapabilecekleri bir ibadet önermiştir. Bu ibadet, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber demektir. Bu basit ama etkili ibadetin faziletleri konusunda hadislerde birçok bilgi verilmiştir.Ali (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: Bir gün Fâtıma (Radıyallahu Anha), el değirmenini çevirirken eline gelen sıkıntıyı Peygamber Efendimiz'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şikayet etmiştir. Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ona bir hizmetçi istemesini söylemiştir. Ancak Peygamber Efendimiz, yatarken yapılması gereken bu ibadetin daha hayırlı olduğunu belirtmiştir.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Sizi, istediğiniz şeyden daha hayırlısına delâlet edeyim mi? Yatma vaziyeti aldığınızda otuzüç defa "Sübhânellâh", otuzüç defa "el-Hamdülillâh", otuzdört defa da "Allâhü ekber" deyin. Bu, sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır." Bu sözleriyle Peygamber Efendimiz, bu basit ibadetin büyük bir sevap kazandıracağını ifade etmiştir.Ali (Radiyallahu Anh), Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesini duyduktan sonra hiç bırakmadığını söylemiştir. Sadece Siffin Savaşı'nın gece vaktinde bu ibadeti unuttuğunu ve sonunda hatırladığını ifade etmiştir. Bu ibadeti sürekli yapmak, Müslümanlar için büyük bir fırsattır ve cennete girme garantisi sunar.Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anhuma) ise Peygamber Efendimiz'in şu sözlerini aktarmıştır: "İki haslet vardır ki, bir Müslüman kul bunlara devam ederse mutlaka cennete girer. Her namazın sonunda on kere tesbih eder, on kere hamdeder, on kere de tekbir eder. Ayrıca yatağına geldiğinde otuzdört kere tekbir eder, otuzüç kere hamdeder, otuzüç kere tesbih eder. Bu basit ama etkili dualarla amel eden Müslümanların sayısı ise maalesef çok azdır.Peygamber Efendimiz'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu ibadetin neden az kişi tarafından yapıldığı sorulduğunda, şeytanın bu durumu istismar ettiğini ve kişilerin uykuya daldığı sırada gelerek duaları söylemelerini engellediğini belirtmiştir. Yani, insanlar bu ibadeti yapmadan önce başka şeylere odaklanarak duaları unutabilmektedirler.Bu hadislerden anlaşıldığı üzere, yatarken 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber demenin büyük bir fazileti vardır. Bu basit ibadetle birlikte Allah'ı tesbih etmek, O'na hamd etmek ve O'nun büyüklüğünü ifade etmek mümkündür. Bu duaların dil ile söylenmesi, kişinin sevap kazanmasına yardımcı olur ve Mîzân'da yüce Allah'a karşı sevaplarının artmasını sağlar.Bu ibadeti düzenli olarak yerine getiren bir Müslüman, Allah'ın rızasını kazanma yolunda büyük bir adım atmış olur. Her gün yapılan bu basit ama etkili ibadet, kişinin Allah'a olan yakınlığını artırır, kalbini Allah'ın zikriyle doldurur ve manevi huzurunun sağlanmasına yardımcı olur.Sonuç olarak, yatarken yapılan bu ibadetin fazileti ve önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tavsiyesiyle bu ibadeti düzenli olarak yerine getirmek, Müslümanlar için büyük bir kazanç ve sevap kaynağıdır. Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demek, Allah'a karşı saygımızı ve şükranımızı ifade etmektedir. Bu basit dualarla hem dünya hayatımızda hem de ahiret hayatımızda huzur bulabiliriz ve Allah'ın rızasını kazanabiliriz.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl