Seyyidül Kainat: Gayatül Hayrat Salavatı Şerifesi (Hayırlı Amellerin Nihayetleri)

Duanın Okunuşu

Allâhümme salli adde mesâqîli zerrâyâtil-vucûdi biddevâm. Ve adde mâ qad ehâta bihî ilmuke yâ Allâm. Mimmâ kâne vemâ qad yekûnu ebedel-âbidîn. Alâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve cem-il enbiyâi aleyhimüsselâm. Ve salli rabbi adde mesâqîli mâ qad hasale bittemâm. Min darbi zerrâyâtil-vucûdi fî nefsihâ biddevâm. Ve mislihî âlâfe ulûfi elfi merratin yâ Kerîm. Alâ rasûlikel-mustafâ Muhammedin seyyidil-enâm. Ve salli rabbi adde mesâqîli mâ taqdiru en tûcidehû minel-a’dâm. Fil-kevni velâ mekân. hattâ mâ ba’del-haşri yevmel-qıyâm. Ve adde mâ yahsulu min darbihâ fî nefsihâ dâimen yâ Alîm. Alâ menillezihtertehû alâ küllil-halâiqi ve rafe’tehû ilâ a’lel-meqâm. Ve salli rabbe addel-evâmiri vennevâhî vel-âyâti vel-ahkâm. Ve adde mâ veqa-a fil-qulûbi minel-havâtıri vel-vesvâsi vel-ilhâm. Ve addel-harakâti vessekenâti vel-enfâsi ve elvânil-halâiq. Alâ menillezî faddaltehû ve qarrabtehû ve nezzelte aleyhi ahsenel-kelâm. Ve salli rabbi adde efrâdi cüz-iyyâti envâil ervâhi vel-ecsâm. Ve adde mâ halaqtehû ve kevventehû fî hâzeddâri ve fî dârisselâm. Ve adde mevcûdâtil-kevneyni vemâ fîhâ minel-haqâiqi veddeqâiq. Alâ menillezî levlâhu lemâ halaqtel-halqa velel-eflâkel-izâm. Ve salli rabbi adde mesâqîli zerrâyâti dâiratil-imkân. Min tahtisserâ ilâ a’lel-arşi vemâ qad yekûnu fil-cinân. Ve adde mâ hasale min darbihâ fî nefsihâ bi adedihâ yâ Muhît. Alâ habîbikel-muhtâri Muhammedin nebiyyi âhirizzemân. Ve salli rabbi adde mâ keşeftehû liqulûbil-ârifine fil-kevni ve lâ mekân. Ve adde mâ tealleqat bihî seb-ussıfâti bil-îcâdi vel-imkân. Ve adde mâ yahsulu min darbil-madrûbi fil-madrûbi fî külli tarfetil-ayn. Alâ menillezî rafe’tehû ilâ bisâtıl-qudrati hattâ ra-âke bil-iyân. Ve salli rabbi adde mâ fil-arşi vel-kürsiyyi vessidrati vel-cinân. Minel-melâiketi vel-hûri vel-qusûri vettuyûri vel-vildân. Ve adde vezni mesâqîlihim bimâ fîhim kezâ measseb-ittıbâq. Alâ menillezî qarrabtehû qâbe qavseyni ve kellemtehû bi ebleğıl-beyân. Ve salli rabbi adde mâ fil-ardi minel-insi vel-cinni ve envâil hayevân. Ve adde mâ fil-enhâri vel-uyûni vel-buhûri kezâ mea mâ finnîrân. Ve adde vezni mesâqîlihim bimâ fîhim mea addi eczâi cem-il halâiq. Alâ menillezisteğraqa fî cemâlike ve hâtabeke bi efsahillisân. Ve salli rabbi adde mâ fil-levhil-mahfûzi kezâ mea mâ fil-qur-ân. Minel-âyâti vel-luğâti vel-hurûfi vel-elfâzi vel-meânî. Ve adde eczâi cüz-iyyâtil-ekvân. Ve mâ fîhâ minel-iberi vel-esrâr. Alâ nûril-kevneyni sirril-vucûdi Muhammedin seyyidi ehlil-cinân. Ve salli rabbi adde mesâqîli cemî-i mâ zekertü fil-ebyâti bil-meqâl. Mea addi mâ qad hasale min darbil-mecmûi fil-mecmûi biddevmi vel-kemâl. Alâ rûhil-vucûdi şemşidduhâ Muhammedin vel-enbiyâi cemîâ. Ve ebî bekrissıddîqi ve umera ve usmâne ve aliyyin vessahâbeti vel-âl. Ve salli rabbi adde mesâqîli külli mâ halaqtehû fi hâzel-kevni ve fî kevnil-beqâ. Alâ nûril-hüdâ Muhammedinil-meb-ûsi rahmetel-lil-âlemîne hatmil-enbiyâ. Ve şeffi’hu ilâhî fil-haqîril-faqîril-müsemmâ bismihil-hazîni ve fînâ ve fî cemî-il müznibîne kemâ şeffe’tehû fî ehlil-abâ. Salevâtullâhi ve cemî-il halqi biddevâm. Adde mâ qad ehâta bihî ilmuke yâ Allâm. Alâ Muhammedinil-meb-ûsi rahmeten lil-âlemîn. Ve âlihî ve sahbihî vel-enbiyâi aleyhimüsselâm.

 

Duanın Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Ey Allah! Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, sahâbesine ve cümle enbiya ‘Aleyhimüsselâm’a. -varlık âleminde bulunan zerrelerin miskalleri sayısınca ve sonsuzların ebediyetine kadar olmuş ve olacak şeylerden Senin ilminin kendisini kuşattığı şeyler adedince devamlı surette salât eyle!

Ya Rabbi! Yaratıkların efendisi olan Rasülün Muhammed Mustafa’ya-varlık âleminin zerrelerinin yine kendi adedleriyle sürekli çarpılmasından hasıl olan mevcûdâtın tastamam ağırlıkları kadar ve yine bu sayının trilyonlarca katkatı kadar salāt eyle, ey Kerîm!

Ey Rabbim! Bütün yaratıklara karşı kendisini seçkin kıldığın ve yüce şahsını en üstün makāma yükselttiğin Nebiyy-i zîşâna -(Şu anda yok olan fakat) fakat) bu cihanda ve “lâ mekân”da (mânevî âlemde) hattâ kıyamet günü gerçekleşecek haşirden sonra var etmeyi takdir buyurduğun tüm ademlerin (yokların) ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıyla sürekli çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca- salât eyle, ey Alim!

Rabbim! Kendisini üstün kıldığın, Zât’ına yakınlaştırdığın ve kendisine kelamların en güzelini indirdiğin o üstün şahsiyete -(Senin tarafından kullarına yönelen) emirler ve yasaklar. âyetler ve hükümler adedince, kalplere düşen düşünceler, vesveseler ve ilhamlar sayısınca, hareketler, säkin duruşlar, nefesler ve yaratıklarda bulunan renkler adedince- salât eyle!

Ya Rabbi! Kendisi(ni yaratacak) olmasa(ydın) mahlûkatı da, büyük felekleri de yaratmayacak olduğun o şahsı âlîye -ruhların ve cisimlerin türlerinin cüzlerinin fertleri adedince. bu dünya yurdunda ve (âhiret yurdu olan) dârusselâm’da yaratıp icad ettiklerin sayısınca, iki cihanda bulunan yaratıklar ve onların her birerlerinde bulunan hakikatler ve incelikler adedince- salât eyle!

Ey Rabbim! Seçilmiş Habibin olan ahir zaman Nebisi Muhammed’e, -yedi kat yerin altından Arş’ın üstüne kadar âlem-i imkân dairesinde bulunan tüm zerrelerin ve cennetlerde bulunan varlıkların ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıyla, kendi sayıları @kadar çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca- salât eyle ey Muhît!

Rabbim! Kudret yaygısına yükseltmen neticesinde Senin yüce Zât’ını ayânen görme şerefine eren O Şerefli Peygamber’e, -âlem-i imkânda ve lâ mekânda âriflerin kalplerine keşfettiğin tecelliler adedince, yedi sıfatının âlem-i imkânda icael etmek üzere kendilerine taalluk ettiği mahlūkat sayısınca ve bu sayılanların bu sayılanlarla her göz açıp kapama ânında çarpılmasından hâsıl olacak mahlûkat adedince- salât eyle!

Yâ Rabbi! Kendisini Kābe Kavseyn makamında Zât’ına yakın kıldığın ve en belağatli beyan ile kendisiyle mükâleme buyurduğun O Şerefli Nebî’ye -Arş’ta, Kürsî’de, Sidre(tü’l-Müntehâ mevkiin)de, ve cennetlerde bulunan meleklerin, hûrilerin, köşklerin, kuşların ve hizmetçilerin sayısınca ve bunlarda bulunanlarla birlikte yedi kat göklerde olanların ağırlıklarının tartıları kadar-salât eyle!

Ey Rabbim! Senin Cemâlin(i müşâhede)de müstağrak (kendini kaybetmiş) olan ve en fasih bir lisan ile sana hitab buyuran O Mübarek Rasûl’e, -yerde bulunan insanlar, cinler ve türlü türlü canlılar adedince, nehirlerde, gözelerde, denizlerde ve cehennem derekelerinde bulunanlar sayısınca ve tüm bunlarla birlikte cemî mahlûkatın cüzleri adedince ve her birerlerinin ağırlıklarının vezni kadar-salât eyle!

Rabbim! Varlık âleminin sırrı, cennet ehlinin seyyidi ve iki cihanın nuru olan Muhammed’e -Levh-i Mahfuz’da ve Kur’ân-ı Kerim’de bulunan âyetler, luğatler, harfler, lafızlar ve mânâlar sayısınca ve âlemlerin cüz’iyyatının (fertlerinin) cüzleri ve her birerlerinde bulunan ibretler ve sırlar adedince-salât eyle!

Ya Rabbi! Rûhu’l-vücûd ve Şemsü’d-duhâ Muhammed Mustafa’ya ve cümle enbiyaya, Ebûbekr-i Sıddîk, Ömer, Osman, Ali, Sahâbe ve Ehl-i Beyt(-i Müct)e(bâ’ya) -önceki beytlerde sözle zikrettiğim tüm nesnelerin ağırlıkları kadar ve sürekli surette tastamam bir şekilde tümünün tümüyle çarpılmasından hâsıl olan sayılar adedince-salât eyle!

Ey Rabbim! Alemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü’l-enbiyâ ve Nûru’l-hüdâ olan Muhammed’e -bu âlemde ve âlem-i bekāda yaratmış olduğun tüm varlıkların ağırlıkları kadar salât eyle! İlâhî! Sen onu Âl-i abâ hakkında şefaatçi kıldığın gibi, Hazîn ismi ile müsemma olan bu hakîr-i fakîre, bizlere ve cümle müznib(günahkar kimse)lere şefaatçi eyle. Âmîn!

Ey Allâm (her şeyi hakkıyla bilen yüce Allah)! Senin ilminin kuşattıkları adedince, Allâh-u Te’âlâ’nın ve cümle mahlûkatının tüm salevâtı devamlı surette, âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed’in, Ehl-i Beyt’inin, Sahâbesinin ve Enbiyâ -Aleyhimüsselâm-ın üzerine olsun.

 

Bilgi İçeriği

"ĞÂYÂTÜ'L-HAYRÂT" SALEVÂT-I ŞERİFESİ: Dergimizin 62. sayfasında terceme-i hali beyan edilen Şeyh Muhammed Hazîn el-Fersâfi (Kuddise Sirruhů) Hazretlerine ait "Seyyidü'l-käinât (Sallallahu Aleyhi ve sellem) e hediye edilen "Ğâyâtü'l-Hayrat" adında bir Salevât-ı Şerîfe vardır ki onu basıma hazırlayan Molla Enis Efendi "Salevâtü Hazreti'ş- Şeyh Muhammed el-Hazîn el-Fersafı (Kuddise Sirruhů)" isimli eserinde (1-15) şunları nakletmiştir. Şeyh Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhů) Hazretleri'nin halîfesi Osman Tavîlâ (Kuddise Sirruhů) nun halîfesi olan ve zamanının Gavsı kabul edilen Şeyh Muhammed Hazîn el-Fersâfî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) i önce rüyasında daha sonra yakazât (uyanıkken gördüğü zuhûrât)ında gördükten sonra Nebî (Sallallahu Aleyhi ve sellem) e ithâ- fen "Gâyâtü'l-Hayrât (Hayırlı amellerin nihayetleri)" diye isimlendirdiği bir takım salât-ü selâmlar tertip etmiş ve Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in bu salevât-ı şerîfe hakkında kendisine: مَنْ قَرَأَهَا حُبًّا وَشَوْقًا إِلَيَّ كُتِبَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ وَكُنْتُ شَفِيعًا لَهُ فِي يَوْمِ الْعَرَصَاتِ "Her kim bana karşı taşıdığı iştiyak ve mehabbet ile bu salevâtı okursa içerisinde zikre- dilenler adedince kendisine sevaplar yazılır ve Arasat (mahşer) gününde ben ona şefaatçi olurum" buyurduğunu nakletmiştir. "ĞÂYÂTÜ'L-HAYRÂT" SALEVÂT-I ŞERİFESİNİN METNİ: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَدَّ مَثَاقِيلِ ذَرَّايَاتِ الْوُجُودِ بِالدَّوَامُ ، وَعَدَّ مَا قَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ يَا عَلَّامْ، مِمَّا كَانَ وَمَا قَدْ يَكُونُ أَبَدَ الْآبِدِينُ ، عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَجَمْعِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ مَثَاقِيلِ مَا قَدْ حَصَلَ بِالتَّمَامُ مِنْ ضَرْبِ ذَرَّايَاتِ الْوُجُودِ فِي نَفْسِهَا بِالدَّوَامُ، وَمِثْلِهِ آلَافَ أُلُوفِ أَلْفِ مَرَّةٍ يَا كَرِيمٌ عَلَى رَسُولِكَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنَامُ، وَصَلَّ رَبِّ عَدَّ مَثَاقِيلِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تُوجِدَهُ مِنَ الْأَعْدَامُ، فِي الْكَوْنِ وَلَا مَكَانُ، حَتَّى مَا بَعْدَ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامُ، وَعَدَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِهَا فِي نَفْسِهَا دَائِمًا يَا عَلِيمٌ، عَلَى مَنِ الَّذِي اخْتَرْتَهُ عَلَى كُلِّ الْخَلَائِقِ وَرَفَعْتَهُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْآيَاتِ وَالْأَحْكَامُ، وَعَدَّ مَا وَقَعَ فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْخَوَاطِرِ وَالْوَسْوَاسِ وَالْإِلْهَامُ، وَعَدَّ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْأَنْفَاسِ وَأَلْوَانِ الْخَلَائِقُ، عَلَى مَن الَّذِي فَضَّلْتَهُ وَقَرَّبْتَهُ وَنَزَّلْتَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْكَلَامُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ أَفْرَادِ جُزْئِيَّاتِ أَنْوَاعِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامُ، وَعَدَّ مَا خَلَقْتَهُ وَكَوَّنْتَهُ فِي هذَا الدَّارِ وَفِي دَارِ السَّلَامُ، وَعَدَّ مَوْجُودَاتِ الْكَوْنَيْنِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحَقَائِقِ وَالدَّقَائِقُ، عَلَى مَنِ الَّذِي لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتَ الْخَلْقَ وَلَا الْأَفْلَاكَ الْعِظَامُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ مَثَاقِيلِ ذَرْآيَاتِ دَائِرَةِ الْإِمْكَانُ، مِنْ تَحْتِ الثَّرَى إِلَى أَعْلَى الْعَرْشِ وَمَا قَدْ يَكُونُ فِي الْجِنَانُ، وَعَدَّ مَا حَصَلَ مِنْ ا ضَرْبِهَا فِي نَفْسِهَا بِعَدَدِهَا يَا مُحِيطٌ ، عَلَى حَبِيبِكَ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدٍ نَبِي آخِرِ الزَّمَانُ، وَصَلَّ رَبِّ عَدَّ مَا كَشَفْتَهُ لِقُلُوبِ الْعَارِفِينَ فِي الْكَوْنِ وَلَا مَكَانُ، وَعَدَّ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ سَبْعُ الصَّفَاتِ ببِالْإِيجَادِ وَالْإِمْكَانُ، وَعَدَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ الْمَضْرُوبِ فِي الْمَضْرُوبِ فِي كُلِّ طَرْفَةِ الْعَيْنُ، عَلَى مَنِ الَّذِي رَفَعْتَهُ إِلَى بِسَاطِ الْقُدْرَةِ حَتَّى رَاكَ بِالْعِيَانُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ مَا فِي الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّدْرَةِ وَالْجِنَانُ، مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْحُورِ وَالْقُصُورِ وَالطُّيُورِ وَالْوِلْدَانُ، وَعَدَّ وَزْنِ مَثَاقِيلِهِمْ بِمَا فِيهِمْ كَذَا مَعَ السَّبْعِ الطَّبَاقُ، عَلَى مَنِ الَّذِي قَرَّبْتَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ وَكَلَّمْتَهُ بِأَبْلَغَ الْبَيَانُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَأَنْوَاعِ الْحَيَوَانُ، وَعَدَّ مَا فِي الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبُحُورِ كَذَا مَعَ مَا فِي النِّيرَانُ، وَعَدَّ وَزْنِ مَثَاقِيلِهِمْ بِمَا فِيهِمْ مَعَ عَدِ أَجْزَاءِ جَمْعِ الْخَلَائِقُ، عَلَى مَنِ الَّذِي اسْتَغْرَقَ فِي جَمَالِكَ وَخَاطَبَكَ بِأَفْصَحِ النِّسَانُ، وَصَلَّ رَبِّ عَدَّ مَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ كَذَا مَعَ مَا فِي الْقُرْآنُ، مِنَ الْآيَاتِ وَاللُّغَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، وَعَدَّ أَجْزَاءِ جُزْئِيَّاتِ الْأَكْوَانُ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْعِبَرِ وَالْأَسْرَارِ، عَلَى نُورٍ الْكَوْنَيْنِ سِرِّ الْوُجُودِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْجِنَانُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ مَثَاقِيلِ جَمِيعِ مَا ذَكَرْتُ فِي الْأَبْيَاتِ بِالْمَقَالُ، مَعَ عَدِ مَا قَدْ حَصَلَ مِنْ ضَرْبِ الْمَجْمُوع فِي الْمَجْمُوعَ بِالدَّوْمِ وَالْكَمَالُعَلَى رُوحِ الْوُجُودِ شَمْسِ الضُّحَى مُحَمَّدٍ وَالْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا، وَأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَالصَّحَابَةِ وَالْآلُ، وَصَلِّ رَبِّ عَدَّ مَثَاقِيلِ كُلِّ مَا خَلَقْتَهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ وَفِي كَوْنِ الْبَقَاءِ، عَلَى نُورِ الْهُدَى مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خَتْمِ الْأَنْبِيَاءُ، وَشَفَعْهُ إِلهِي فِي الْحَقِيرِ الْفَقِيرِ الْمُسَمَّى بِاسْمِهِ الْحَزِينِ وَفِينَا وَفِي جَمِيعِ الْمُذْنِبِينَ كَمَا شَفَعْتَهُ فِي أَهْلِ الْعَبَاءُ، صَلَوَاتُ اللهِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ بِالدَّوَامُ، عَدَّ مَا قَدْ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ يَا عَلَّامٍ، عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.»"GAYATÜ'L-HAYRÁT" SALEVAT-I ŞERİFESİNİN TERCÜMESİ: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allah! Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine, sahâbesine ve cümle enbiya 'Aleyhimüsselâm'a. -varlık âleminde bulunan zerrelerin miskalleri sayısınca ve sonsuzların ebediyetine kadar olmuş ve olacak şeylerden Senin ilminin kendisini kuşattığı şeyler adedince devamlı suret- te salât eyle! Ya Rabbi! Yaratıkların efendisi olan Rasülün Muhammed Mustafa'ya-varlık âleminin zer- relerinin yine kendi adedleriyle sürekli çarpılmasından hasıl olan mevcûdâtın tastamam ağırlıkları kadar ve yine bu sayının trilyonlarca katkatı kadar salāt eyle, ey Kerîm! Ey Rabbim! Bütün yaratıklara karşı kendisini seçkin kıldığın ve yüce şahsını en üstün makāma yükselttiğin Nebiyy-i zîşâna -(Şu anda yok olan fakat) fakat) bu cihanda ve "lâ mekân"da (mânevî âlemde) hattâ kıyamet günü gerçekleşecek haşirden sonra var etmeyi takdir bu- yurduğun tüm ademlerin (yokların) ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıy- la sürekli çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca- salât eyle, ey Alim! Rabbim! Kendisini üstün kıldığın, Zât'ına yakınlaştırdığın ve kendisine kelamların en güze- lini indirdiğin o üstün şahsiyete -(Senin tarafından kullarına yönelen) emirler ve yasaklar. âyetler ve hükümler adedince, kalplere düşen düşünceler, vesveseler ve ilhamlar sayısın- ca, hareketler, säkin duruşlar, nefesler ve yaratıklarda bulunan renkler adedince- salât eyle! Ya Rabbi! Kendisi(ni yaratacak) olmasa(ydın) mahlûkatı da, büyük felekleri de yaratma- yacak olduğun o şahsı âlîye -ruhların ve cisimlerin türlerinin cüzlerinin fertleri adedince. bu dünya yurdunda ve (âhiret yurdu olan) dârusselâm'da yaratıp icad ettiklerin sayısınca, iki cihanda bulunan yaratıklar ve onların her birerlerinde bulunan hakikatler ve incelikler adedince- salât eyle! Ey Rabbim! Seçilmiş Habibin olan ahir zaman Nebisi Muhammed'e, -yedi kat yerin altın- dan Arş'ın üstüne kadar âlem-i imkân dairesinde bulunan tüm zerrelerin ve cennetlerde bulunan varlıkların ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıyla, kendi sayıları @kadar çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca- salât eyle ey Muhît!Rabbim! Kudret yaygısına yükseltmen neticesinde Senin yüce Zât'ını ayânen görme şerefine eren O Şerefli Peygamber'e, -âlem-i imkânda ve lâ mekânda âriflerin kalplerine keşfettiğin tecelliler adedince, yedi sıfatının âlem-i imkânda icael etmek üzere kendilerine taalluk ettiği mahlūkat sayısınca ve bu sayılanların bu sayılanlarla her göz açıp kapama ânında çarpılmasından hâsıl olacak mahlûkat adedince- salât eyle!Yâ Rabbi! Kendisini Kābe Kavseyn makamında Zât'ına yakın kıldığın ve en belağatli beyan ile kendisiyle mükâleme buyurduğun O Şerefli Nebî'ye -Arş'ta, Kürsî'de, Sidre(tü'l-Müntehâ mevkiin)de, ve cennetlerde bulunan meleklerin, hûrilerin, köşklerin, kuşların ve hizmetçilerin sayısınca ve bunlarda bulunanlarla birlikte yedi kat göklerde olanların ağırlıklarının tartıları kadar-salât eyle!Ey Rabbim! Senin Cemâlin(i müşâhede)de müstağrak (kendini kaybetmiş) olan ve en fasih bir lisan ile sana hitab buyuran O Mübarek Rasûl'e, -yerde bulunan insanlar, cinler ve türlü türlü canlılar adedince, nehirlerde, gözelerde, denizlerde ve cehennem derekelerinde bulunanlar sayısınca ve tüm bunlarla birlikte cemî mahlûkatın cüzleri adedince ve her birerlerinin ağırlıklarının vezni kadar-salât eyle!Rabbim! Varlık âleminin sırrı, cennet ehlinin seyyidi ve iki cihanın nuru olan Muhammed'e -Levh-i Mahfuz'da ve Kur'ân-ı Kerim'de bulunan âyetler, luğatler, harfler, lafızlar ve mânâlar sayısınca ve âlemlerin cüz'iyyatının (fertlerinin) cüzleri ve her birerlerinde bulunan ibretler ve sırlar adedince-salât eyle!Ya Rabbi! Rûhu'l-vücûd ve Şemsü'd-duhâ Muhammed Mustafa'ya ve cümle enbiyaya, Ebûbekr-i Sıddîk, Ömer, Osman, Ali, Sahâbe ve Ehl-i Beyt(-i Müct)e(bâ'ya) -önceki beytlerde sözle zikrettiğim tüm nesnelerin ağırlıkları kadar ve sürekli surette tastamam bir şekilde tümünün tümüyle çarpılmasından hâsıl olan sayılar adedince-salât eyle!Ey Rabbim! Alemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü'l-enbiyâ ve Nûru'l-hüdâ olan Muhammed'e -bu âlemde ve âlem-i bekāda yaratmış olduğun tüm varlıkların ağırlıkları kadar salât eyle! İlâhî! Sen onu Âl-i abâ hakkında şefaatçi kıldığın gibi, Hazîn ismi ile müsemma olan bu hakîr-i fakîre, bizlere ve cümle müznib(günahkar kimse)lere şefaatçi eyle. Âmîn!Ey Allâm (her şeyi hakkıyla bilen yüce Allah)! Senin ilminin kuşattıkları adedince, Allâh-u Te'âlâ'nın ve cümle mahlûkatının tüm salevâtı devamlı surette, âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed'in, Ehl-i Beyt'inin, Sahâbesinin ve Enbiyâ -Aleyhimüsselâm-ın üzerine olsun.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl