Ramazan-ı Şerif Ayının Faziletlerinden Mahrum Olmayalım

Kaynakça

SAYI 40 – HAZİRAN 2016 – LALEGÜL DERGİSİ
Bilgi İçeriği

RAMAZAN-I ŞERİF AYININ FAZİLETLERİNDEN MAHRUM OLMAYALIM Bizi Kur' an-ı Kerim'in kendisinde inzal buyrulduğu mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştıran Rabbimiz'e sonsuz hamd-ü senadan, "Ayların efendisi Ramazan ayıdır" buyuran Rasfilüllah ~ e ve Ramazan-ı Şerif 'te hakkıyla ibadet yapan Ehl-i Beytine ve sahabesine sınırsız salat-ü selamdan sonra! Kudumüyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı Şerif tebrik edilmeye layık olan konuların hiç şüphesiz başında gelmektedir. Tabi ki Ramazan-ı Şerif ayı ile ilgili bütün bu tebrik ve kutlamalar, Ramazan-ı Şerif ayını sevmenin, dolayısıyla da Allah-u Tetala'nın emrine karşı saygının bir delilidir. Bu saygı ise: ,il..-) l~iı ~~: ı~\; ~\ -·t.Aj ~'h~{: ,,}._ "\ : Y"'4' ı..S y..ı ~ ~ ~ , y; r-:. 0-4 .J r "Her kim (Ramazan-ı Şerif ayı gibi) Allah'ın dininin nişanlarına tazimde (ve saygıda) bulunursa, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından kaynaklanmaktadır" (Hac SCıresi:32) ayet-i kerimesinin fehvasınca takva alametidir. Allah-u Tetala'nın yasaklarından, dolayısıyla azabından sakınma anlamındaki takva da, kıyamet günü cehennem ateşine karşı en büyük siperdir. Bundan dolayı her Ramazan-ı Şerif ayına girişte Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nden duymaya alıştığımız bir hadis-i şerifte Rasiilüllah ~ : Q4 • SAYI 40 - HAZİRAN 2016 : LALEGÜL DERGİSİ ... ,,.. ' ' ,..,, ~i r-L:j ~ J~ ~\ ~ ~~ :; eş~~ ~~ :uıı r;;- 0l..,a.4) ~..r:-~ c.; 04 ıı :Jl.9 ((.~ı_;;ıı ~ "Her kim Ramazan ayının girişiyle sevinirse, Allah-u Tetala onun cesedini ateşlere haram kılar" buyurmuştur. (Osman ibni Hasen el-Hobevf, Dürretü 'n-nôsihfn, sh: 7) Ramazan'a Hürmet Sayesinde Mecusi Müslüman Olmuş, Günahkar Müslüman da Bağışlanmıştır Nakledildiğine göre; bir Mecusi, oğlunu Ramazan günü çarşıda yemek yerken görünce, ona tokat atarak: "Niçin Müslümanların ramazanına saygılı olmuyorsun?!" demiş. Sonra bu kişi öldüğünde, bir alim onu rüyasında, cennette izzet tahtına kurulmuş bir halde görmüş ve "Sen Mecusi değil miydin?" demiş. O: "Evet! Lakin ben öleceğim an, üzerimden doğru: ,,, o cı ;. .... J ,.. .... ,.. ,,,. JL;. ':J L ~ , <U L:..... , , ~ . <, ~- ':J ! -<:":J\.4 L;" ~ ; ; y-!" - ~ .Y .r ~ - ((.~L..:Ll1 ~A 'Ey Benim meleklerim! Onu Mecusi olarak bırakmayın, Ramazan ayına hürmeti sayesinde kendisine İslam'ı ikram edin' diye bir nida işittim" demiş. (Zübdetü'l-vô'ızfn, Osman el-Hobevf, Dürretü '1-vô 'ızfn, sh: 11, Abdurrahman es-Sa{Cırf, Nüzhetü '1-mecôlis, 11146) Artık iyi düşünelim; ateşperest biri bile Ramazan ayına hürmeti sebebiyle iman saadetine kavuştu sa, ya imanlı olarak ona hürmet eden ve oruçlu geçirenler, ne mükafatlara nail kılınacaktır. Hikaye olunduğuna göre: "Muhammed isminde bir adam namaz kılmazmış, ama Ramazan girince kendisini güzel elbiselerle ve kokularla süsler, namaza başlar ve geçirdiği namazları kaza edermiş. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğunda ise: 'İşte bu, tevbe ayıdır, rahmet ve bereket ayıdır, ola ki Allab-u Te'ala onun hürmetine günahlarımı affeder' dermiş. Derken bu kişi ölmüş, mana aleminde görüldüğünde: 'Allah-uTe' ala sana ne muamele yaptı?' diye sorulunca: «.0L.b_4_:, ~~ '-!~-~~ ~~ .)) J )l.>> 'Ramazan ayına tazimim hürmetine Rabbim beni bağışladı!' demiş. " Zübd tü I- zf , el-Hobevf, Dürretü ' / ôı fn , sh:S) Sadece Ramazan ayında namaz kılıp, günahları bırakan bir kişinin durumu böyle olursa, ya hayatı boyunca namazına devam eden ve Ramazan ayında özel bir takım ibadetler yapan kişiler bu mübarek ay hürmetine nasıl affolmaz. Ama bu, siz okurlarımızı gevşekliğe sevk edip de: "O zaman biz niye yoruluyoruz? Bütün sene boyu namaz, abdest canımız çıkıyor. Biz de Ramazan ayında ibadet yapalım yeter! " dedirtmesin. Çünkü bir kişiye bu muamelenin yapılması, herkese aynı şey uygulanacak anlamına gelmez. Nitekim daima namaz kılıp 6ruÇ tutanlardan bile, bazı günahları sebebiyle cehenneme gidecekler olduğu, birçok hadis-i şerifte bize bilrildiğine göre; sonsuz ahiret hayatımızı nasıl tehlikeye atabiliriz. Ayrıca bir sonraki Ramazan ayına sağ salim kavuşup kavuşamayacağımız konusunda nasıl emin olabiliriz. Artık ahirete inanan bir Müslümanın yapması gereken şey, tevbeyi geciktirmeyip, hemen ebedi hayat azığını tedarike başlamaktır. Zira geciktirmede, telafisi mümkün olmayan afetler vardır. Ramazan-ı şerifin faziletini bildiren birçok hadis-i şerif ve rivayet bulunmaktadır. Biz de bu vesileyle sizlere bir kaçını zikredelim. :\vlık İlim J<iiltür re Fikir Deıgfsi ZİYARET ' RAMAZAN-1 ŞERİF'İN FAZİLETİNİ BİLDİREN HADİS-İ ŞERİF VE RİVAYETLER Ramazan Ayının Diğer Aylardan Üstünlüğü Allah'ın Kullarından Üstünlüğü Gibidir Enes ibni Malik Radı allahu Anh)dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasiilüllah (Sal/al/ahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ,,, ,.. l ,,. ~l , :JU ~İ G lul ~)~LA~ - , ~İ ~j ,..L...i )) :Ju :.1 .:. - ~ iiıı ı -:.. . ıı fi'- . . .) r-j , - ~ ~ l ! o ,,. .... !. \ J o ,,. .. ,, ! ~ \;:. - • \ 1 ;..~< ~ •I\ •L;, \;:. li.)ı_; -• \ ı.f;"' u--- .)~ .)'!, ~ j ı.f;"' .. ,,.. .... ,,. .. l J o ...... ,,. J ,,. ! o •L, 1;:. Uj,_; , ' • . L::;__.;, , , ':} 1 •L, ! ~ j c.?r 0 . j 'r ! J ,,,.. o~ o ı o ,,. ,,,. !. 0l.,a..o '' ,.,.L,;':J\ •L, \;:.. 1 ;.~< ~ •I\ .)j , -~ ! ~ ~ ~~ 1 o ,,. ,.. ~ l J o ,,, 1 ..... .uııı ;..~< .~ •l\ •L.:, \;:. LJ.....a_; .uı\ • , u---- , .)~ , .)'!, , r..5"" j , ~ ((. ~~ "Receb ümmetimin ayıdır. Onun diğer aylara üstünlüğü, ümmetimin diğer ümmetlere karşı olan fazileti gibidir. Şa 'ban da benim ayımdır. Onun diğer aylara fazileti de, benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Ramazan ise Allah-u Te' ala'nın ayıdır. Onun sair aylardan üstünlüğü ise, Allah-u Te'ala'nın, yaratıklarına karşı fazileti gibidir." (Deylemf, Müsnedü 'l-Firdevs, no:4350-4352, 31130, Ebu 'l-Leys es-Semerkandf, nb hü l-ğôfilfn , sh:367, Abdülkôdir-i Geylônf, el-Gunye, 11341 , SafQrf, Nüzhetü ' l-mecôlis, 11142) Ramazan Girdiğinde Cennet Kapıları Açılır, Cehennem Kapıları Kilitlenir Ebu Hureyre (Radı allôhu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasiilüllah (Sal/al/ahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Ju :Ju s Jw iiıı 1 ~~_; ~t ~ ;:;:; ,.. ,,. l ,,. .!,. ;:;:; 1 J \)in : :. l .:. ~ IL;ü :uıı ı -:.. .uıı J ' , ~ ,-.J , - l.f' ~ , j-'-".) ı:- o J J ,,. ,,. ,,, ~\j~ ~j d( ~~\ ~IY.I ~ 0l..a.4) J->-~ ~yıı ~l~ln :~\j~ ~j ,(( ~\ ~ı~\n (( .~t: ll ~1 ~·j r :+::- ~ı~I , ! ~}~j "Ramazan ayı girdiğinde, gök kapıları'', bir rivayet: "Cennet kapıları", diğer bir rivayette ise: LALEGÜL DERGİSİ i HAZİRAN 2016 - SAYI 40 • Q5 D1Ni TAHLİL DR.İHSAN ŞENOCAK "Rahmet kapıları" açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur." (Tebrfzf, Mişkiitü l-m esiibfh, Savm, 1, no:1956, 21781; Buhiirf, no:1899; Müslim, no:1079 Nesef, Sıyam:5, 41127; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, 21281; Hatib, Tôrfh-u Bağdôd, 51318) Bu had1s-i şerifte üç türlü rivayet mevcut olup, tek olarak Buhar!: "Gök kapıları"; tek olarak Müslim: "Rahmet kapıları" diye rivayet etmişlerdir. İkisinin de üzerinde ittifak ettikleri rivayet ise: "Cennet kapıları"dır. Ramazan' dan Ramazan' a Bir Senelik Günahlar Bağışlanır Ebô Hureyre (Radıyalliihu Anh)dan rivayet edilen bir had1s-i şerifte Rasiilüllah ~ şöyle buyurmuştur: ,,,. ..... "" ' \ .... "' ~ o ' ... "' "' J s:.- J ~ j 01 Ll (..s-'~ ~\ ~j ö~~ ~\ ~ JJ ,,,,,. ;:;:i / 1 .,,, 1:;;; 1 :J ~ M ; 0l5 :: \ ::, / ~ I~ ~\ \ ,_ .uıı ı-.J / M (..F' ~ / ~\ lı ~ı , <Jı ~ı ı~_ı\)) / . (..F' ~ • .J ~ ~ "' ,,,. ,,_ .,, ,,, "" ,,,. \ J ,,., LA 04·:! LA ul~ 0L...üj ~~ 0L...üjj , . , ((.'~ .J!. ~ı . ~\ / ,, . "Büyük günahlardan sakınıldığı sürece, beş vakit namaz, cuma cumaya kadar, ramazan da ramazana kadar aralarındaki (günah ve kötülük)leri örtücüdürler." (Müslim, Tahiiret:16, 11209; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, 21400; Beyhaki, es-Sünenü '1-kübrii, 101187; Şu'abu'/-fmiin, no:3347, 51230) Rasiilüllah ~ Ramazandan Affolunmadan Çıkana Beddua Etmiştir Enes (Radıya lliihu Anh)dan rivayet edilen bir had1s-i şerifte Rasiilüllah : J ... ,,,. ,,,. ... 1 ,,,. 1 ..... ;. J~j JL.; :JL.; ~ .)~ ~\ ~j ~\ ~ J ,,,. :;;; ,,,. 1 ' :;;; \ 0~/ \il» ::: l ::, / ~ I~ lu\ \ '- ~\ J r---.J / M (..s-' ~ / J ' o J ,.. O ~ OJ O ,; u ~ ı:~ / ~\ ul / '\ u } ~·M ~l>- ..Ll / M / ~.J / . . Y. / M / ~ • ~ :;;; ,,, , :;;; ; : ~ ı ı~ ! L.L..:J\ u t :.: - L.Jı uı - ·ı c...r-:. • ı...r.:":' M / M / u--.J J . Y. , / ,,,. ..... o ,,,. ,,,. ... ..... o ,,,. ,,,. ,.. ,.. ... ~ w u ... , ~ 1 \~\ u .. ., ~ \~ 0L.aA / ,!J ;ı / M / ~, ~ ~, J J ((~ ~ "İşte kendisinde cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kilitlendiği ve şeytanların bukağılarla bağlandığı ramazan gerçekten gelmiştir. Q 6 • SAY! 40 - HAZİRAN 2016 ' LALEGÜL DERGİSİ Ramazana kavuşup da affolmayana (rahmetten, cennetten) uzaklık olsun! Bu ayda da bağışlanmaya (muvaffak olamaya)n ya ne zaman (affolacak?!)" buyurarak, ramazan-ı şerife değer vermemeleri yüzünden affa erişemeyenlere beddua etmiştir. (İbni Ebf Şeybe, el-Musannef, 312; Taberiinf, el-Evsat, no:7627; Heysem!, Mecma'u'z-zeviiid, 31142; Süyutf, ed-Dürru '/-mensur, 11227) Ramazanda Zina ve İçki Gibi Günahları İşleyenler Lanete Çarptırılır Ebô Hureyre (Radıyalliihu Anh)dan rivayet edilen bir had1s-i şerifte Rasôlüllah ~ öyle buyurmuştur: Bunun üzerine: "Ya Rasiilellah! Onların ramazan ayındaki rezillikleri ne olabilir?" denildiğinde Rasiilüllah ~ buyurdular ki: "Onda haramlar işlemektir. Kim onda zina eder yahut onda içki içerse, bir dahaki seneye kadar Allah-o Te'ala da, (meleklerden) gökte bulunanlar da kendisine lanet eder. Eğer (bir sonraki) ramazana ulaşmadan ölecek olursa Allah-o Te'ala katında onun için kendisi ile ateşten sakınacağı hiçbir basene (ve sevap) bulunmayacaktır. O halde siz ramazan ayında Allah-o Te'ala'dan sakının. Zira gerçekten diğer- .-\r/ık ilim Kültürre Fikir Dergisi !erinde katlanmadığı kadar sevaplar onda katlanır. Günahlar da böylecedir." (Taberônl, elMu'cemü's sağlr, 11248; Abdülkadir e/-Gey/ônl, el-Cunye, 219; İsbahônl, Süyutl, ed-Dürrü'/-mensur:21229; Heysem!, Mecma 'u 'z-zeôid, 31144; Ali el-Müttakl, Kenzü '/-ummôl, no:23724, 81480) Nebi ~ in şö le buyurduğu rivayet olunmuştur. ~r J , ~ ~ iiıı l ,_ , ~I \ . , , ' r--3 , - (.$""" ~ r._>:""' ,y- i.53 J ) , ~ Jt t_;j jr Lü-> ~ - ~ )) ~ ...... oJ 1 ,,. ;. ,,,. ,... ;. ,,, 0 t-1 L.$ i.S..WÜ j l \~ ~ r- jl \_;\j>- ~\ ~~ , , ' , '-Jjj-, , Ll , , G iiıı J ·~:, , 3..Y' 3 3 r , . _ (( j.>Jı ~ ~ ~ "Her kim ramazanda hırsızlık yapar yahut zina eder veya (bir diğerinin malını mülkünü) gasp eder ya da her hangi bir haram işler ve yahut içki içer veya haksız yere (birine) saldırırsa, Allah-u Tetaıa onun ne farzını ne de nafilesini kabul etmez. O (Allah-u Te'fila) da, melekleri de bir daha seneki o güne kadar kendisine lanet yağdırırlar." (Ebü'l-Ferac ibni'l-Cevzl, Bustônu' l- vô' zf , sh:319) Ramazanın Şikayetçi Olduğu Kimseye Rasôlüllah ~ Şefaat Etmeyecektir Nebi in Mina' da bulunduğu bir sırada şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Kıyamet günü olduğunda ben (kulların sevap ve günahlarının tartıldığı) mizanın yanında bulunuyorken, ümmetimden bir genci melekler yüzüne ve ardına vura vura getirirler. O da bana sarılarak: 'Ya Muhammed! Sana sığındım, medet senden' der. Bunun üzerine ben: 'Ey Rabbimin melekleri! Bunun günahı nedir?' derim. Onlar: 'Ramazan ayına ulaştı da onda bile tevbe etmeyip Allah'a isyan etti, Allah da onu aniden (öldürüp huzuruna) aldı' derler. O zaman ben: 'Ne kötü gençmişsin! Sen ne fena gençmişsin!' derim. Böylece ne o beni bırakır, ne de melekler onu bırakırlar. .~vlık ilim Kil/tür ve f1kir Deıgisl DİNi TAHLİL ' DR.İHSAN ŞENOCAK Sonra ben ona şefaat edip Allah-u Tetala'dan yardım istemek üzere: 'İlahi! Ümmetimden bir genç (ne olur, bunu azaptan kurtarırmısın ?) ! ' derim. Allah-u Tetala da: 'Onun hasmı ramazan ayıdır!' buyurur. Ben de: 'Ramazan ayıyla davalı olandan beriyim (uzağım)! Ramazanın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir?!' derim. İşte o anda Allah-u Tetala: ~ ~ J1 :~ ; ~ &.;. ..:.Jr ~ &.;. t_;b)) ).!ıı 'Senin beri olduğun kimseden Ben de beriyim' buyurur. Böylece kendisi o (cehennem) ateş(in)e götürülür." (Ebü 'l-Ferac ibni'l-Cevzf, Bustônu' -vô' zf , sh:320; Abdurrahmôn es-SafQ rf, Nüzhetü 'l-mecôlis, 11147; Nu'môn el-A/Qsf, Gô iyetü' /-m evô'ız, sh:34) Ramazanı Sessiz Sakin ve Günahsız Geçinenler İbrahim (Aleyhisseliim)In Komşusu Olacaklardır Nebi ~ in şö le buyurduğu rivayet edilmiştir : ,,,. ,... 1 l ,,. i t.Lj ~ ~~ ~\ ._,L, \ :?' l?~) J o ,,, ,,,. ,,,. ,,,. y _µj yl.,a.; ~ ~ 0L.a.4j rl..p 0--">> :Ju ~ ~)~j ~~j ~L:.Jj ~~j ~ .J.S'j , , ~\ :r ~?l i.S1~1j ~ :~ il j ~+s:ilj r-ı.rJı ~ , \-'\ Ll' Ll' . ,: -'LAJ\ , ,, ~ f. ; . J . J ~ ~ ~ _, i Y.. ı..s-' ;. ~ ...... ;:; o J ...... o ' \ . , ,. ')/\ :::.\\ ~ ,,, 8 : C'~ ! \ ' l \i.._ I\ 3 ~ :r ; ı...r:r-- ~3 •. r.T'7. r3 ~ ~ (( .~ "Her kim ramazanı sessizlik ve sakinlik içerisinde (ka gasız, gürültüsüz, huzur üzere) tutar, gözünü, kulağını, dilini, elini ve diğer uzuvlarını haramdan, yalandan, gıybetten ve eziyetten korursa, kıyamet günü Allah-u Tetala'ya (manen) çok yaklaşır. Ta ki onun dizi İbrahim Halil (Aleyhisselôm) ın dizine değer ve kendisiyle Arş arasında bir fersah ya da bir mil (kadar az bir mesafe) bulunur." (Ebü'l-Ferac ibni 'l-Cevzl, ostô u' l- vô'ızl , sh:307) LALEGÜL DERGİSİ ; HAZ RAN 2016 - SAYI 40 • 07 DİNİ TAHLİL . DR.İHSAN ŞENOCAK Ramazanda Bu Ümmete Verilen Beş Haslet Hiçbir Ümmete Verilmemiştir Ebu Hureyre adıyalliih u Anh)dan rivayet edildiğine göre Rasfilüllah ~ şö le buyurdu: .... / / .,,. l l ; Ju:Jt.; ~ ~ ;:;:; ~t;.; ,.. ~ı l .. l .J ~~_; ;:;:; l ~ı ... ..... , ~ ~lll: f-L" ~ ıt;_; ~I \ ~ ~I J J , -- .J ,_ '5 , .)-"-".) J J ~ ~ .... J ,,,,,. ,... ,.. ~ U I 1 ~ ~~ rJ 0l.,a..4 ' · Jl..a>- , o • -"I / .Jıf.. ,... ,. ~~ ... ;:;:; o~ ,,,. J JJ ,,,.,,. ~ ? .o.il~ ~I L.kJı __; J. ı.:.:_ ! ~ ~ , , . - ~ ı; _,....- r-r:- .... J / ,... o ,,,. o ,.. o ~ :: , ~~I ! I a; ~ o; - ~I , ~ r .J , , -! J ,,,. ;:;:;, ;:;:; .,,. ;:;:; ,,,, o " ~ ~ o , \ <" \ , :_Ç :uıl ~ ~ -;, , 1 , L .:., ~ . ;oo r.~ ,,..,, u u--;.J .r Lr.;J...J J .J ~ J; ',? , 1·:;\ 010 _!._ 1L.kJI , .)~ ...:.L;. ' 11 ~ ~ ~ :J -, lŞ , ., , Y,. ~ J J ;:;:; / ,...; o ,,,. ,,,. o o ö~~ ~ ~j ~ l.JJ- ~j (.$~)/lj ~~I ,,.. J o J ,,.. ,... J o .... ,,,. ;:;:; 0 ~ . ,_ \ .:._ ~ 1 . l.5 ~ 1\ 1 . ,_ \ ..:..__ ~ ")Ll . l. L.:..l 1 y '5. ~ ı..r.:':' - L:; 11 · 1 ; 11 ili · T · ~ ~ 1 , " ~ , - 0 -:' • .ıJ ı - . r._r:;:. • - ..r:- 0 iT' j-AJU,..J ~ #' 0 , - ~ ,,,. .... .... .... ..... o J .,,. ,... ~ ;:;:; ,,.. ~ < :t':Ju 11 ~ Llı ili - ı .uıı J , - ı..r-:-' .J -! , - 0 , __,__.,,.) 11 .~ ~ ', ~ ı1ı o i , J ~I ı,,L;Jı ~ _;--::>;- ~ .)-!. ~ u; "Ramazanı şerif ayında ümmetime beş haslet (özellik) verilmiştir ki, onlar kendilerinden evvel hiç bir ümmete verilmemiştir. Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. İftar edinceye kadar melekler onlar için istiğfar eder. Allah-u Azze ve Celle her gün cennetini süsler, sonra (ona hitaben): Yakında salih kullarım kendilerinden sıkıntı ve eziyetleri atıp, sana varacaklar' buyurur. O ayda azgın şeytanlar zincire vurulur, binaenaleyh başka ayda yaptıklarına o ayda ulaşamazlar. (Ramazan-ı şerlfin) son gece(sinde) ise, (oruç tutan kullar topluca) affolunurlar." O zaman: "Ya Rasfilallah! O gece Kadir Gecesi midir? diye sorulunca, Efendimiz ~ : "Hayır! Lakin çalışan kişiye ücreti, işini bitirdiği zaman verilir" buyurdu. (Ahmed İbn i Hanbel, el-Müsned, no:7148, 7767-7770; Bezziir, no:963, 11458; Beyhaki, u 'abu '/-fmiin, no:3330, 3331, 51219-220; Tahiivf, Şerh-u li'l- iisiir, 41142; Münzir!, et Terğl , 2192; Heysemi, Mecmau'z-zeviiid, no:4778, 31140) Q8• SAYI 40- HAZİRAN 2016: LALEGÜL DERGİSİ Ramazanda Yapılan Her Secdeye Mukabil Kırmızı Yakuttan Altmışbin Kapısı Olan Bir Köşk Bina Edilir Ebu Satid (Rad ya ll iihu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i rifte Efendimiz ~ şö le buyurdular: L.i: ~ G. ~ fuı , . , ~ 1 ? , , ~ c..ş:"" ~ .J r ' ~ ~ ,Y- 1~1 11 :~-, ~ ~ :uıı ,\ ~.o.il J , , • , .J , _ r...s-' , .r-"'.J / ı:. J,,, .. ,,,. ,,,,.. Jç.,,,,,,. ul ' 0 1 ~ 0~ : ili ı 0l5 . ..J-: , .)~ -~ .J , ·T 0. <-~ :, u~ ı .:. JTu ~ l>~ı :r: ~~ . . ~ - , ~ l ~ ~ J D o , ol' 0~, o ili ~y _,. ~ ı,..r--:'.J , .) . - ~lJL, , 1, - 01 1\ • . ı..r~ , .J . • , . l>.J Y '5· ,, ,,.. .... / ç. ,,, ........ ,,, ,,.. ,,. J ,,.. Ö ~ ,, ~ \ : '. o 1 \ o\• 0l.,a..4 , o ~ • ~~ .)~ .J ~ .) Jf--" ıf . - 11 .pl~ .;Jt<I , ;;. ı :l ı:. _j :.:Sı I\ J ! ~ / ,,. ~ '-T' . / ...r.. ,,. .. "Ramazan-ı şerifin ilk gecesi olduğunda gök kapıları açılır, artık onun son gecesine kadar hiç bir kapısı kapanmaz. Onun her hangi bir gecesinde (namaz) kılan mümin bir kula mutlaka Allah-u Tetala, her secdesine karşılık bin beşyüz sevap yazar. Bir de ona cennette kırmızı yakuttan bir köşk bina eder ki, onun altmış bin kapısı vardır. O köşklerden biri de, kırmızı yakutla donanmış altındandır. Kişi ramazan-ı şerifin ilk günü oruç tuttuğunda, o günden, önceki senenin ramazan ayının o gününe kadar geçmiş günahları affedilir. Her gün sabah namazından, o gün (gece) perde(si)yle örtülünceye kadar yetmiş bin melek onun için istiğfar ederler. Ramazan-ı şerif ayında gece veya gündüz yapmış olduğu her secdeye karşılık kendisi için (cennette) öyle bir ağaç olur ki, süvari, onun gölgesinde beşyüz sene gider." (Beyhaki, Şu abu' l- ii , no:3362, 51241-242; Bezziir, el-Üchürl, Fediiil-ü şe hr- i ramazan, sh:63-64; Münzir!, et-Tergfb, 2193-94; Ali el-Müttakl, Kenzü'l-ummii/:81470, No:23706; Süyütl, edDürru '/-mensur: 11450) lr/ık İlim Kültür ı·e Fikir Dergisi Ramazanda Nafileler Farz Gibi, Farzlar da Yetmiş Farz Kadar Katlamalı Yazılır Selman-ı Farisi (Radı allôhu Anh) dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz ~ , şaban-ı şerifin son günü yapmış olduğu bir konuşmasında şöyle buyurmuştur: .... .... ,,.. , ,!. .... o ~:Jli G ~W :uıı c:rf) 0~ ;_,.s, ~ .... \ ,,. ,l. .:; ,!.. J ~ . .d .::. , ~ lt;ü :uıı \ -:... .uıı J J , ,-J , - ı...r ı..r-- , .r-" J iJ , L.Jı ı ~~tt_.:ı " :Jw 0L;_j : · - · T ıJ ~ - . ~ ~~ ..r:, ,,.. 111 ,.. ,,. ,.. ~ ,,. J .:; ,,,. ı:- ~ "· · ili w "· ~ .!J' U ~ _1;.c. "· ~ ~ <:ll;.\ - , ., Yf-' J . ~ Yf-' r~ -:::;, ,.. ,,. ,,,. "" .:; ,,.. ,,. ı:- L,a..ı . 4-4 L,.:, 1 t;ü :uı 1 \ ~ ~ • o ~ --..iJ 1 : -~ , - , ı...s-' r_;-; ~ ' , ~ u -4 .... ~ .ş ;. w ,,. ... ,,,. • _;r-- ...i u :_.a ... ~ L. ~ ~ ,; ,,. ... w~ ... ,,. .../ -:::- ,,,. ,.. ,.. ı:- ,,. ,... ,,. ,,. o /..,..A j ~\~ ~ ~) LS~I (_,..;.5 0l5 _r-?jl ; :.Oı} ~ LS~l ~ 0\S ; :.Oı) LS~t u 1 , ; J o -1\ , • -1\ J • ~ ~ , • ~ 1 , Ll...j . y ~.) ~ -*'"" ..r·.J ~ ., J 0 ,,. o ,,. J ,... o •. . ' \' • , ,,. "l.;.\ ' ' I\ ,. ~\ '-' J ~ ~ ~ ~ j-: -*'"".) ~ .r-' -*'"".) . 1f, o ,... ... ,... ıii ,... o o ö~ u 0l5 ~w, ~ j-h.9 0-A ·~~\ ;. J o ,... ,... ... " ,... ,,,. ,,.. J J ~~\ ~ u 0l5j ).J\ ~ ~) ~ j ~y..i.J ,,.. ,... ... .... .:; / ı:- .... o o .... .... :uı\ ~. L!. ~ ~ ~ • ~ o__;.\ :....4 ~ 01 ~ :....4 , _r. u , ,_,----;. ..r-- u , jl ). ~14 ~ ~w, ~ 0-4 ~ıj!Jı ılı ' , ıii ,,,. o ı:- : :uıı ~lA...;.. WW, ,, ~ı : , , .,,.l.4 : · ~ 0-"; , c::".. ,:r J , 0-"; , .r ... .... o .... J .... ı:- o ,,. ~ , J , • 4l;J\ \ ...:.l; :: , ~ ')' . ~ . • , .r.J . u- -~ - .r ı..r'? .» 1' - 1' o J ,,. ~ J ... ,,. ,,. ~ ~?lj ö~ ~jlj ) Ujl ~ .~L!.ıı ~ "Ey insanlar! Çok büyük ve mübarek bir ay sizi gölgeledi (çok yaklaştı). O, kendisinde bin aydan daha hayırlı bir gece (Kadir Gecesi) bulunan bir aydır. Allah-o Teala onun orucunu farz, gecesinin kıyamını (teravlh namazını) da nafile kılmıştır. Her kim, onda bir hayırla (Allah'a) yakınlaşmaya çalışırsa, diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur, onda bir farz işleyen ise, diğerlerinde yetmiş farz eda eden gibidir. O, sabır ayıdır; sabrın karşılığı ise cennettir. O, bölüşme ve iyi geçinme ayıdır. O, kendisinde müminin rızkının arttığı aydır. 1r/ık ///m Aültür re Fikir Dergisi DİNİ TAHLİL DR İHSAN ŞENOCAK Her kim, onda bir oruçluyu iftar ettirirse, günahlarına mağfiret ve boynunun cehennemden azadına vesile olur ve oruçlunun mükafatından bir şey eksiltilmeksizin, iftar ettirene de onun bir misli verilir. Allah-o Teala, bir yudum süt veya su ile oruçluyu iftar ettirene de bu sevabı verir. Bir oruçluyu doyurana Allah-o Teala, benim havzumdan öyle bir şerbet içirir ki, cennete girinceye kadar bir daha susamaz. O, bir aydır ki, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden beraattır." İbnü Huzeyme, am :B, no:1887, 31191 -192; Beyhaki, Fedôilü '/-evkat, no:37, sh:146-148, Şu abu l- man, no:3336, 51223-224; İbnü Şô fn, Fedôil-ü ramazôn, no:16; İs bah f, et-Te ğfb, no:1753) Rabbim cümlemizi bu mübarek aydaki faziletli amelleri işleme e muvaffak eyleyip bu ayda bizleri haramlardan muhafaza eylesin. Dergimizin son bölümünde Ramazan-ı şerifin başından sonuna kadar amel edilmesi fazlletli olan bir çok namaz, dua ve zikir yazılmıştır. Mutlaka takip edilmesi gerekir. Ayrıca "Ramazan-ı Şerif Risalesi" adındaki eserimizin 311. sayfasından 406. sayfasına kadar olan bölümde "Ramaziin-ı Şerif 'te umre yapmak, Kur'iin-ı Kerim hatmi, iftar vermek, ilim meclisinde bulunmak hasta ziyareti, sadaka, cemaate devam, ana-babaya iyilik, insanlarla iyi geçinmek ve işçinin yükünü hafiffetmek" gibi daha birçok fazlletli amel zikredilmiştir ki bir dahaki seneye kavuşmak nasip olmayabilir. Nice arkadaşlarımız bu seneye kavuşamamıştır, ölümün ne zaman geleceği hiçbirimiz hakkında malum olmadığından elimizde bulunan bu ırsatı ganimet bilerek ahiretimizi kazanmaya bakalım ve sevdiklerimizden birçoğunun gafletten anıp ahirete fakir çıkmamaları için onları da bu eserimizdeki faziletli amellerden ve dergimizdeki ilimlerden haberdar edelim. Bilelim ki acımayana acınmaz. Biz Allah'ın kullarına acı alım ki Allah da bize acısın . LALEGÜL DERGİSİ , HAZİRAN 2016 - SAY! 40 • Q 9
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl