Ramazan Ayının İlk Gecesinde Fetih Suresiyle Kılınacak Faziletli Namaz

Ebû Sa‘îd el-Hudrî ve Ebû Hureyre (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhümâ)dan rivâyet edildiğine göre ise; Ramazân-ı Şerîf ayınıın ilk gecesi kılacağı bu iki rekâttan sonra on kere ‘İnnâ Enzelnâhu’ Sûresi okur, peşine de bir rivâyet on kere, bir rivâyet yüz kere salevât-ı şerîfe okur. (Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:45; el-Leknevî, el-Âsâru’l-merfû‘a, sh:115)

Faydalı Mâlûmât

a) Üchûrî (Rahimehullâh)ın beyânı vechile; sika kabûl edilen (adâlet ve zabt sâhibi) Mes‘ûdî (Radıyallâhu Anh)ın (ö. 160) bu rivâyeti ictihâd (kendi görüşü) ile söylenilecek cinsten olmadığı için mutlakā tevkîfî (Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ve ashâbından duyulmaya bağlı) olduğundan merfû hadîs hükmündedir. (el-Üchûrî, Fezâilü Şehri Ramazân, sh:66)

İmâm-ı Üchûrî (Rahimehullâh)ın bu görüşü çok isâbetlidir. Zîrâ Abdurrahmân ibnü Abdillâh el-Mes‘ûdî (Radıyallâhu Anh)Abdullâh ibnü Mübârek, Süfyân ibnü UyeyneEbû Dâvûd et-TayâlesîAbdurrahmân ibnü Mehdî ve Yezîd ibnü Hârûn (Rahimehümullâh) gibi büyük muhaddislerin kendisinden hadîs rivâyet ettikleri bir zât olup Ahmed ibnü Hanbel (Rahimehullâh) gibi birçok muhaddis onu sika olarak nitelendirmişlerdir.

b) Ayrıca bu rivâyette “Her rekâtta okursa” ifâdesine yer verilmeyip “İki rekâtlık nâfile namazında” buyrulmuş olması, bu bir yıllık muhâfaza müjdesinin Feth Sûresi’nin bir kere okunmasıyla hâsıl olacağını ifâde etmektedir.

Bu durumda isterse Feth Sûresi’nin tümünü birinci veyâ ikinci rekâtta okuyup, diğer rekâtlarda başka sûreler okuyabilir yâhut Feth Sûresi’ni ikiye bölüp bir kısmını bir rekâtta, kalanını diğer rekâtta okuyabilir. (el-Üchûrî, Fezâilü Şehri Ramazân, sh:66)

Ama yine de bâzı rivâyetlerde “Her rekâtta” (Muhammed Hakkî, Hazînetü’l-esrâr, sh:45) ifâdesi bulunduğundan dolayı iki rekâtta da Feth Sûresi’nin tümünü okusa bir senelik muhâfaza gibi önemli bir hususta ihtiyâta daha uygun düşecektir.

c) İmâm-ı Leknevî (Rahimehullâh)ın rivâyetine göre; Feth Sûresi’ni ezbere bilmeyen kimseler iki rekâtta yüz kere İhlâs Sûresi’ni okurlar. (‘Abdülhayy el-Leknevî, el-Âsâru’l-merfû‘a, sh:115)

Lâkin Neysâbûrî ve Safûrî (Rahimehumellâh)ın rivâyetlerinde namazda okuma kaydı bulunmadığından ezbere bilmeyen yüzüne de okuyabilir.

(Muhammed ibnü Yahyâ en-Neysâbûrî, Kavâri‘u’l-Kur’ân, rakam:85, sh:143; es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/164)

d) Abdurrahmân el-Bistâmî ve Taşköprîzâde (Rahimehumellâh) vebâya dâir yazdıkları eserlerinde Ramazan’ın ilk gecesinde nâfile namaz içerisinde bu sûreyi okumayı bulaşıcı hastalıklardan korunmak için yapılacaklar arasında zikretmişlerdir. (el-Bistâmî, el-Ed‘ıyetü’l-müntehabe, Süleymâniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, rakam:4228, verak:16b; Taşköprîzâde, Risâletü’ş-şifâ li-edvâi’l-vebâ, sh:71)

Tabî ki bu amel bir senelik muhâfaza vaadi ihtivâ ettiği için bir dahaki Ramazan’a kadar zuhûr edecek bulaşıcı hastalıklardan koruması da bu müjdenin tahtında mevcut olduğundan, ulemâ bu vazîfeyi bu hastalıklardan koruyucu ameller arasında zikretmiştir.

Bilgi İçeriği

RAMAZAN-I ŞERİF RİSALESİ RAMAZÂN-I ŞERİFİN İLK GECE VE İLK GÜN NAMAZLARI قَالَ الْمَسْعُودِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: بَلَغَنِي أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي التَّطَوُّعِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا حُفِظَ ذَلِكَ الْعَامَ." Mes'ûdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyur- muştur: "Bana ulaşan rivayete göre; "Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ Sûresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur." (Ebû Abdillah el-Hubeyşi, el- Berake fi fazli's-sa'yi ve'l-harake, no:856, sh:265; Abdülkadir-i Geylâní, el-Ğunye, 2/14; Abdurrahman es- Safürî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/146; İsmail Hakkı, Rûhu'l- beyân, 9/61; el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazân, sh:66: Muhammed Hakkı en-Nazilí, Hazinetü'l-esrar, sh:38) Üchûrî (Rahimehullah) bunu şöyle nazmetmiştir. فِي نَفْلِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ يَا إِمَامُ وَمَنْ قَرَأَ أَوَّلَ لَيَالِيهِ الْكِرَامُ قَدْ جَاءَ هَذَا فِي حَدِيثٍ سَامٌ يَحْفَظُهُ اللَّهُ بِذَاكَ الْعَامُ "Her kim değerli gecelerinin ilkinde, Fetih Süresini nafilesinde okur. Allâh onu o sene muhafaza buyurur, Bunu nakleden hadis gerçekten uludur."
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl