Cevheratül Kemal Siğası (Salavatı) ve Faziletleri

 

LalegBClOcak201429 Sayfa 93

LalegBClOcak201429 Sayfa 94

LalegBClOcak201429 Sayfa 95

LalegBClOcak201429 Sayfa 96

LalegBClOcak201429 Sayfa 97

Duanın Okunuşu

Allâhümme salli ve sellim alâ aynirrahmetirrabbâniyyeh, vel yâqûtetil mütehaqqıqatil hâitati bi merkezil fuhûmi vel meânî. Ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemî. Sâhibil haqqirrabbânî. El-berqil estai bi müzûnil erbâhil mâlieti likülli mütearridım-minel buhûri vel evânî. Ve nûrikellâmi-illezî mele’te bihî kevnekel hâita bi emkinetil mekânî. Allâhümme salli ve sellim alâ aynil haqqilletî tetecellâ minhâ urûşül haqâiq. Aynil meârifil aqvam, sıratıkettâmmil esqam. Allâhümme salli ve sellim alâ tal-atil haqqi bil haqq, el-kenzil a’zam. ifâdatike minke ileyk, ihâtatinnûril mutalsem. Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihî salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh.

Duanın Anlamı

“Ey Allâh! (Yaratıkların yokluktan varlığa çıkmasına sebep oluşu ve Allâh-u Te’âlâ’nın rahmetinin kullara ulaşmasına vesile olması hasebiyle) Rabbânî rahmetin ta kendisi olan zâta, tüm anlayış ve manaların merkezini kuşatmış ve (Allâh-u Te’âlâ’nin tüm isim ve sıfatlarının) hakikat(in)e erişmiş o biricik yâkuta, insana ait (bugüne kadar meydana çıkmış ve bundan sonra çıkacak) tüm oluşumların (aydınlatıcısı olan) nuruna, o Rabbânî hakkın (ve dinde açıklanan hükümlerin) sahibine, denizler (gibi olan büyük âriflerin kalplerin)den ve kaplar (gibi olan umumî velilerin kalplerin)den (Allâh-u Te’âlâ’ya) yönelmiş olan herşeyi doldur(up rahmete kandır)acak (kadar) bol (feyiz ve) rahmet bulutlarıyla birlikte (görülen) o en parlak şimşeğe ve mekan âlemindeki tüm mekanları kuşatıcı olan bütün cihanı kendisiyle doldurduğun o parlak nuruna salât-ü selâm eyle.

Ey Allâh! Hakkın (hakikatin ve adaletin) ta kendisi olan zâta, (Allâh-u Te’âlâ’nin özel tasarımı olmaları hasebiyle çok yüksek konumda olan) tüm hakikatlerin (ilim ve marifetlerin, sırların ve feyizlerin) Arşlarının (en yüksek zirvelerinin) kendisinden tecelli ettiği (açığa çıkıp göründüğü) o zâta, tüm marifetlerin (peygamberler başta olmak üzere tüm kutuplara, sıddıklara ve velilere akıtılan mânevî ilimlerin kendisinden fışkırdığı) pınarına, o Senin (rizana ulaşmak için geçilmesi gereken) noksansız ve dosdoğru yoluna salât-ü selâm eyle.

Ey Allâh! Hakkın (sıfatlarıyla değil de) Hak (olan öz zatı) ile tecellisi (neticesinde var) olan zata, o (tüm sırları, ilim ve marifetleri, Allâh-u Te’âlâ’nın zâtına, sıfatlarına, isimlerine ve fiillerine ait olan tüm tecellileri, feyizleri ve fetihleri kendisine toplamış olması hasebiyle) en büyük hazineye, (onun Hakikat-i Muhammediye’sini yaratmak istediğin zaman) Senden yine Sana yönelen o tecelliye (mazhar olarak daha önce kimse tarafından bilinmeyen ve zikredilmeyen yüce zâtının bilinmeyi arzu etmesiyle meydana gelen o muhabbet nuruna), o (gizli uluhiyyet sırrının) tılsımlı nurunun kuşatmasın(in maddî âlemdeki sureti ve zuhurun)a salât-ü selâm eyle.

Allah-u Te’âlâ ona, Ehl-i Beyt’ine öyle bir salât ile salât eylesin ki, o salât vesilesiyle onu bize tarif eylesin (hakkıyla tanıtsın). Âmîn!”

Bilgi İçeriği

Cevheratül Kemal Siğası (Salavatı) ve Faziletleri

7 KERE OKUNDUĞUNDA RASULULLAH (SALLALLAHU ALEYHI VE SELLEM) VE DÖRT HALIFENIN RUHANİYETİNİN OKUYAN KİŞİNİN YANINDA HAZIR BULUNACAĞI CEVHERETÜ'L-KEMAL SIĞASIBu Salâtin Bazı Faziletleri ve Tilâvet Esnasında Riayet Edilmesi Gereken Şartlar:1) "Cevheratü'l-kemâl fimedhi Seyyidi'r-ricâl (erlerin efendisinin methiyesi hakkında en mükemmel bir mücevher)" şeklinde adlandırılan bu salât-u selâmı Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) kendisiyle yakazaten (uyanıkken) görüşerek büyük kutup Ebu'l-Abbas Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhů) ya yazdırmış ve bu salât-ü selâma ait bir takım fazilet ve hususiyetleri bizzat Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) mana âleminde kendisine açıklamıştır.a) Bu salât-ü selâmı bir kere okumak bütün âlemde bulunan canlıların yaptıkları tüm tesbihlerin 3 katına denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır.b) Bu salât-ü selâmı 7 veya daha fazla okuyan kişi bunu zikre devam ettiği sürece Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in rûh-i şerîfi ve dört büyük halifenin ervâhi o kişinin yanında hazır bulunurlar. Bütün gün yahut tüm gece bu zikre devam etse de ondan ayrılmazlar.Ticânî meşâyıhından bazılarının beyanı vechile; bir kişi bu vazifeyle meşgul olurken Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) ile beraber oturduğuna dair yemin verse, yemininde sâdık olur."er-Rimâh" isimli eserde zikredildiğine göre; Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in ve hulefâ-i râşidînin teşrifleri hem cesed-i şerifleri, hem de rûh-u şerifleriyle meydana gelir. Bu teşrif her hayırlı mecliste meydana gelir, ya da bu salâtı okuduğu her hangi bir mekanda da olsa gerçekleşir.Bu rivayetler gerçekten sahihtir. İsteyen inanır, isteyen inkar eder. Evliyâullâhın sevgisinde sâdık ve onların hallerini musaddık (doğrulayıcı) olan kişi onların bu husustaki rivayetlerine itikad eder ve kazanır.Bu salevât ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)i ve dört büyük halifeyi alenen vefat ettikleri zamandaki son sûretleri üzere görür. Lakin genel manada Müslümanlar üst üste düştükleri zellelerden dolayı bu müşâhededen mahcubturlar (perdelenmiştirler).Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhů)ya: "Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) bu salâtin okunduğu yedinci kerede teşrif buyurur da, sonra bitene kadar mı durur?" diye sorulduğunda, kendisine bu suali yönelten büyük bir âlime: "Vallahi sen hiç ara vermeden hayatın boyunca bu zikre devam etsen, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) ömrünün müddetinin tümünde senden ayrılmaz" diye yemin billah ederek cevap vermiştir.Bazıları: "Birbirinden uzak bölgelerde, aynı anda bu salevâtı okuyanların yanında Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) nasıl hazır olur?" diye cahilce bir soru soracak olursa, Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhů) buna: "Bu gibi haller alışılagelen şeyleri delip geçen hârikulâde mucizeler kabilinden olduğu için bir yerde bulunması, diğer yerde bulunmasına mâni teşkil etmez" diye cevap vermiştir."el-Mevâhibu'l-ledûniyye" isimli eserde zikredildiğine göre; büyüklerden birine: "Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) kendisine selam veren herkese iade-i selamda bulunacağını bildiriyor. Peki Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) aynı anda yeryüzünün doğularında ve batılarında kendisine selam okuyan herkese nasil cevap verebiliyor?" diye sorulduğunda hemen o anda:كَالشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ وَنُورُهَا - يَغْشَى الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبَا"Göğün ortasındaki güneş gibi ki, onun nuru, Doğularda ve batılardaki tüm beldeleri kaplamaktadır." beytini inşad ederek cevap vermiştir.c) Bu salât-ü selâmı okumaya 7 kereden daha ziyade devam edenleri Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) çok özel bir muhabbetle sever.d) Bu salât-ü selâmı okumaya 7 kereden daha ziyade devam edenler Allâh-u Te'âlâ'nın veli kullarından olmadıkça ölmezler.e) Ahmed-i Ticânî (Kuddise Sirruhû)nun beyani vechile; tam bir taharet (guslü ve abdesti düzgün olmak şartı) üzere temiz bir yatak üstünde uyuyacağı zaman bu salât-u selâmı 7 kere okumaya devam eden kişi Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)i sahih bir şekilde rüyasında görür.Buna devam eden kişinin Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)i görmesi hususunda bu salât-ı şerîfe kefildir. Ancak bu niyette olan kişi kendi kendine: "Eğer sen Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem)i görme iştiyâkı hususundaki iddianda sâdık biriysen, gücün nisbetinde sünnet-i seniyyeye ittiba'a devam et ve imkan ölçüsünde onun şeriatina muhalefetten tevbeni tecdid et" diye nasihatte bulunmalıdır. Takvaya riayeti ziyade olmayan kişilerin ise sair zamanlarda Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e çokça salât okumaktan başka çareleri yokturf) Ahmed-i Ticânî (Kuddise Sirruhû) şöyle demiştir: "Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bana Cevheratü'l-kemâl adlı bu salâti verdi, artık her kim bu salâtı 12 kere okur da sonra kalp huzuruyla ve mütevâzi bir edâ ile: "Yâ Rasûlellâh! Bu benden sana hediyedir" derse o kişi Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)i kabrinde yani ravza-i şerîfesinde ziyaret etmiş gibi olur ve yine böylece varlık âleminin başlangıcından yani Adem (Aleyhisselâm)dan itibaren kendi dönemine kadar yaşamış tüm velileri ve sâlih kimseleri ziyaret etmiş gibi mertebe kazanır.g) İbni Ebî Zeyd (Rahimehullâh)in yetiştiği büyüklerden nakline göre; her kim Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in kabr-i şerîfinin yanında özellikle müvâcehe-i şerîfede durup:إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاÂyet-i kerîmesini bir kere okuduktan sonra, 70 kere:صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مُحَمَّدُ!»Siğasıyla Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e salât okursa, bir melek ona: "Ey felan kişi! Allâh-u Te‘âlâ da sana salât (rahmet) etsin" diye dua eder ve o kişinin o huzurda istediği yahut kalbinde tuttuğu hiçbir hâcet yere düşmez (bütün isteklerine kavuşur).h) "el-Medhal" isimli eserde zikredildiğine göre; Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) i ziyaret imkanı bulamayanlar her daim kalbiyle ziyaret niyeti yapabilirler ve kendilerini Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in huzurunda hazır olarak düşünüp kalplerini o huzurda hazır ederler.Buna göre bir kişi temiz bir mekanda oturup Cevheratü'l-kemâl salâtını 7 kere okuduktan sonra Eûzü besmele çekerek geride zikredilen Ahzab Sûresi'nin 56. âyet-i kerîmesini okuduktan sonra 70 kere:صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مُحَمَّدُ!»Siğasıyla Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e salât eder, peşi sıra da isteğini Allâh-u Te'âlâ'dan dilerse, Allâh-u Te'âlâ'nın fazl-ı keremiyle o dileği mutlaka yerine getirilir.ı) Ebu'l-Mevâhib es-Sâyihî (Kuddise Sirruhů)dan nakledildiğine göre; her hangi bir hayrı celbetmek ve her türlü sıkıntı ve zararı defetmek niyetiyle farz namazların hemen akabinde bu salât bir kere okunursa, maksad hâsıl olur. Bu noktada kalp huzuru aranmaktaysa da, kalbini tam huzura kavuşturamasa da bu salâtın bereketiyle yine de mahrum olmaz.i) Büyük bir sıkıntıya düşen kişi veya aile yahut belde halkı bu salâtı 65 kere okurlarsa, Allâh-u Te'âlâ hâlis fazl-I keremiyle o sıkıntıdan kurtuluş çaresi yaratır. Muhammed el-Habib (Kuddise Sirruhů) (yel, sel, zelzele, yangın gibi tüm halkı derde düşüren) büyük sıkıntıların isabeti anında hususi ashâbını toplayarak onlara: "Her gece bir Fâtiha, bir kere salâtü'l-fâtih sîğası ve peși sira:أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إلهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ.»Siğasıyla 70 kere istiğfarda bulundukan sonra cevhere salâtını 65 kere zikredin ve Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)den bu belde ehli hakkında şefaat talap edin" derdi.2) Ticânî meşâyıhının beyanları vechile; bu salât-ü selâmı okurken riayet edilecek bazı şartlar vardır:a) Okunduğu zaman Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) bizzat hazır bulunacağı için, bu salâtın kıraatı esnasında ancak su ile alınan abdest geçerli olur, teyemmüm ile taharet yeterli olmaz. Su bulamayıp teyemmüm etmek durumunda olan kişi bu salât-ü selâmı okumaz, yerine salâtü'l-fâtih sîğasını 20 kere okur ki o da şudur:«اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ .b) Bu salât okunurken zikreden kişi oturur halde olmalıdır. Özellikle yedinci kereyi okurken daha fazla edebe riayet için o sırada hazır bulunacak Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve sellem)in ve halifelerinin heybet ve azametinin şuuruna vararak oturma şeklini daha edepli bir heyete dönüştürmelidir.Ancak seferde olup yürümek zorunda ise ayakta da okuyabilir lakin yedinci keresine geldiğinde oturmasında bir tehlike veya arkadaşlarını kaçırmak gibi meşekkat söz konusu değilse mutlaka oturur.Büyüklerin bazı virdlerin okunuşunda beyan ettiği şartlar riayet edilmesi gere ken meselelerdir, bu hususta efdal olan illet ve sebep araştırmaksızın söz tutup amel etmektir. Diğer salât-ü selamlarda bu şartlar yokken sadece bu salâtta bazı şartlar öne sürülmesinin illeti öğrenilemeyebilir.Nitekim fıkhın bazı meselelerinde de illet ve kıyas geçerli olmaz. Nasıl ki helal haram hususlarında hikmetini anlayamadığımız bazı meseleleri Allâh-u Te'âlâ'nın ilmine havale ederek tatbik ediyorsak, evliyâullahtan gelen vazifelerin tatbikinde de anlayamadığımız hikmetler olursa, onları o büyüklerin ilhamlarına olan itikatımıza havale ederiz.c) Salevât okumanın fazileti hakkında vârid olan hadîs-i şerîf ve rivayetlerde geçen sevaplar herkes hakkında umumidir. Lakin Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)in beden-i şerîfiyle teşrifi gibi geride zikredilen özel bazı faziletlere ermek için Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhů)dan izin (icazet) almak şarttır. Lakin bizzat kendisine yetişemeyenler ilerleyen dönemlerde birçok vasıtayla da olsa bu izni almaları halinde bu faziletlere erişirler.(Ali Harâzim İbnü'l-'Arabî el-Fâsî, Cevâhiru'l-me'âni, sh:269, 288-292; Ömer ibni Sa'îd, Rimâhu hizbi'r-rahîm alâ nuhûri hizbi'r-racîm -Cevâhiru'l-me'ânî kitabının sonunda bulunan baskısına göre-sh:545; Muhammed Fethâ İbni Abdi'l-vâhid es-Sûsî, ed-Dürratü'l-haride, 3/291-292, 4/86-98)Allâh-u Te'âlâ cümlemize bu salât-ı şerîfeyi şartlarına riayet ederek huzur üzere okumayı ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem) ile yakazaten (uyanık halde) oturmayı şu mübarek mevlid-i şerîf ayında nasip eylesin. Âmîn!CEVHERATÜ'L-KEMAL SIĞASI[myalert]«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْيَاقُوتَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ الْحَائِطَةِ بِمَرْكَزِ الْفُهُومِ وَالْمَعَانِي، وَنُورِ الْأَكْوَانِ الْمُتَكَوّنَةِ الْآدَمِي، صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِي، اَلْبَرْقِ الْأَسْطَعِ بِمُزُونِ الْأَرْبَاحَ الْمَالِئَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِضِ مِنَ الْبُحُورِ وَالْأَوَانِي، وَنُورِكَ اللامع الْحَقِّ الَّذِي مَلَاتَ بِهِ كَوْنَكَ الْحَائِطَ بِأَمْكِنَةِ الْمَكَانِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى عَيْنِ الَّتِي تَتَجَلَّى مِنْهَا عُرُوشُ الْحَقَائِقِ، عَيْنِ الْمَعَارِفِ الْأَقْوَمِ صِرَاطِكَ النَّامِ الْأَسْقَمِ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلى طَلْعَةِ الْحَقِّ بَالْحَقِّ الْكَنْزِ الْأَعْظَمِ، إِفَاضَتِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ إحَاطَةِ النُّورِ الْمُطَلْسَمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تُعَرِفُنَا بِهَا إِيَّاهُ.»[/myalert][myalert1]Allâhümme salli ve sellim alâ aynirrahmetirrabbâniyyeh, vel yâqûtetil mütehaqqıqatil hâitati bi merkezil fuhûmi vel meânî. Ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemî. Sâhibil haqqirrabbânî. El-berqil estai bi müzûnil erbâhil mâlieti likülli mütearridım-minel buhûri vel evânî. Ve nûrikellâmi-illezî mele'te bihî kevnekel hâita bi emkinetil mekânî. Allâhümme salli ve sellim alâ aynil haqqilletî tetecellâ minhâ urûşül haqâiq. Aynil meârifil aqvam, sıratıkettâmmil esqam. Allâhümme salli ve sellim alâ tal-atil haqqi bil haqq, el-kenzil a'zam. ifâdatike minke ileyk, ihâtatinnûril mutalsem. Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihî salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh.[/myalert1][myalert2]"Ey Allâh! (Yaratıkların yokluktan varlığa çıkmasına sebep oluşu ve Allâh-u Te'âlâ'nın rahmetinin kullara ulaşmasına vesile olması hasebiyle) Rabbânî rahmetin ta kendisi olan zâta, tüm anlayış ve manaların merkezini kuşatmış ve (Allâh-u Te'âlâ'nin tüm isim ve sıfatlarının) hakikat(in)e erişmiş o biricik yâkuta, insana ait (bugüne kadar meydana çıkmış ve bundan sonra çıkacak) tüm oluşumların (aydınlatıcısı olan) nuruna, o Rabbânî hakkın (ve dinde açıklanan hükümlerin) sahibine, denizler (gibi olan büyük âriflerin kalplerin)den ve kaplar (gibi olan umumî velilerin kalplerin)den (Allâh-u Te'âlâ'ya) yönelmiş olan herşeyi doldur(up rahmete kandır)acak (kadar) bol (feyiz ve) rahmet bulutlarıyla birlikte (görülen) o en parlak şimşeğe ve mekan âlemindeki tüm mekanları kuşatıcı olan bütün cihanı kendisiyle doldurduğun o parlak nuruna salât-ü selâm eyle.Ey Allâh! Hakkın (hakikatin ve adaletin) ta kendisi olan zâta, (Allâh-u Te'âlâ'nin özel tasarımı olmaları hasebiyle çok yüksek konumda olan) tüm hakikatlerin (ilim ve marifetlerin, sırların ve feyizlerin) Arşlarının (en yüksek zirvelerinin) kendisinden tecelli ettiği (açığa çıkıp göründüğü) o zâta, tüm marifetlerin (peygamberler başta olmak üzere tüm kutuplara, sıddıklara ve velilere akıtılan mânevî ilimlerin kendisinden fışkırdığı) pınarına, o Senin (rizana ulaşmak için geçilmesi gereken) noksansız ve dosdoğru yoluna salât-ü selâm eyle.Ey Allâh! Hakkın (sıfatlarıyla değil de) Hak (olan öz zatı) ile tecellisi (neticesinde var) olan zata, o (tüm sırları, ilim ve marifetleri, Allâh-u Te'âlâ'nın zâtına, sıfatlarına, isimlerine ve fiillerine ait olan tüm tecellileri, feyizleri ve fetihleri kendisine toplamış olması hasebiyle) en büyük hazineye, (onun Hakikat-i Muhammediye'sini yaratmak istediğin zaman) Senden yine Sana yönelen o tecelliye (mazhar olarak daha önce kimse tarafından bilinmeyen ve zikredilmeyen yüce zâtının bilinmeyi arzu etmesiyle meydana gelen o muhabbet nuruna), o (gizli uluhiyyet sırrının) tılsımlı nurunun kuşatmasın(in maddî âlemdeki sureti ve zuhurun)a salât-ü selâm eyle.Allah-u Te'âlâ ona, Ehl-i Beyt'ine öyle bir salât ile salât eylesin ki, o salât vesilesiyle onu bize tarif eylesin (hakkıyla tanıtsın). Âmîn!"[/myalert2][myalert3](Ali Harâzim İbnü'l-'Arabî el-Fâsî, Cevâhiru'l-me'âni, sh:269, 288-292; Ömer ibni Sa'îd, Rimâhu hizbi'r-rahîm alâ nuhûri hizbi'r-racîm -Cevâhiru'l-me'ânî kitabının sonunda bulunan baskısına göre-sh:545; Muhammed Fethâ İbni Abdi'l-vâhid es-Sûsî, ed-Dürratü'l-haride, 3/291-292, 4/86-98)[/myalert3][SHORT]Cevheratül Kemal Sığı ismiyle de bilinen bu salât-u selâm, İslam dininde özel bir yeri olan Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) övgüsünü ifade eden bir dua veya niyazdır. Bu salâtın okunmasının birçok fazileti ve manevi yararları olduğuna inanılmaktadır. Salavatın İsmi ve Kaynağı Cevheratül Kemal Sığı, Arapça’da “erlerin efendisinin methiyesi hakkında en mükemmel bir mücevher” anlamına gelir. Bu salât-u selâm, Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisiyle görüşerek büyük kutup Ebu’l-Abbas Ahmed et-Ticânî’ye yazdırdığı bir dua veya niyazdır. Ticânî, bu salavatın faziletleri ve hususiyetleri hakkında birçok bilgi vermiştir. Salavatın Faziletleri Bu salât-u selâmın bir kere okunması, bütün âlemde bulunan canlıların yaptıkları tüm tesbihlerin 3 katına denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır. Bu nedenle, bu salavatın okunması Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Salavatın 7 veya daha fazla okunması, zikre devam eden kişinin yanında Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) rûh-i şerîfi ve dört büyük halifenin ervâhi hazır bulunur. Bütün gün veya tüm gece bu zikre devam etse de onlardan ayrılmazlar. Ayrıca, bu salât-u selâm ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve dört büyük halifeyi alenen vefat ettikleri zamandaki son sûretleri üzere görürler. Salavatın Tilâvet Esnasında Riayet Edilmesi Gereken Şartlar Bu salât-u selâmın tilavet edilmesi esnasında riayet edilmesi gereken bazı şartlar vardır. Ticânî meşâyıhından bazılarının beyanına göre, bir kişi bu vazifeyle meşgul olurken Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber oturduğuna dair yemin verse, yemininde sâdık olur. Ayrıca, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ve hulefâ-i râşidînin teşrifleri hem cesed-i şerifleri, hem de rûh-u şerifleriyle meydana gelir. Bu teşrif her hayırlı mecliste meydana gelir, ya da bu salâtı okuduğu herhangi bir mekanda da olsa gerçekleşir. Birçok İslam alimi, Cevheratül Kemal Sığı’nın faziletleri hakkında yazdığı kitaplarda, bu salât-u selâmın okunmasının manevi yararlarına değinmiştir. Bu salavat, İslam dünyasında yaygın bir uygulamadır ve birçok kişi tarafından günlük hayatta okunmaktadır. Salavatın Okunması Cevheratül Kemal Sığı’nın okunması için belirli bir ritüel yoktur. İslam dininde, bu salât-u selâmın okunması, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda yapılabilir. Ancak, bazı İslam alimleri, bu salavatın okunmasının daha etkili olması için belirli bir zaman ve yer önermektedir. Örneğin, bazıları Cevheratül Kemal Sığı’nın, sabah namazından sonra, özellikle de cuma günleri okunmasını önermektedir. Ayrıca, bu salât-u selâmın, Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescidi olan Mescid-i Nebevi’de okunması, manevi yararların daha da artması için önerilmektedir. Sonuç Olarak Cevheratül Kemal Sığı, İslam dininde önemli bir yeri olan Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) övgüsünü ifade eden bir dua veya niyazdır. Bu salât-u selâmın birçok fazileti ve manevi yararları olduğuna inanılmaktadır. İslam dünyasında yaygın bir uygulama olan bu salavat, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda okunabilir. Ancak, bazı İslam alimleri, belirli bir zaman ve yerde okumanın daha etkili olduğunu önermektedir. Cevheratül Kemal Sığı, İslam dininde manevi hayatta önemli bir yere sahiptir. Bu salât-u selâmın okunması, Müslümanların manevi hayatına büyük katkılar sağlayabilir. Bu salavatın faziletleri ve manevi yararları, İslam alimleri tarafından yazılan kitaplarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. İslam dininde salât-u selâm, Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) övgüsünü ifade eden bir dua veya niyazdır. Bu salât, Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) manevi varlığına yakınlaşmak, onun sünnetine uymak ve manevi hayatını geliştirmek için okunmaktadır. Cevheratül Kemal Sığı, bu manevi hayatın bir parçası olarak okunabilen bir salât-u selâm’dır. Bu salavatın okunması, manevi yararların yanı sıra İslam dünyasında birçok kişi tarafından sevap kazanmak için yapılan bir ibadettir. Bu salât-u selâmın okunması, hem dünya hayatına hem de ahiret hayatına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, Cevheratül Kemal Sığı’nın okunması, İslam dininin manevi hayatına büyük katkılar sağlayabilir. Bu salât-u selâmın faziletleri ve manevi yararları, İslam alimleri tarafından yazılan kitaplarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda okunabilen bu salavat, Müslümanların manevi hayatına büyük katkılar sağlayabilir.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl